GARANTIER
Ure
GARANTIER
Ure
DANIEL WELLINGTON – INTERNATIONAL GARANTI

Følgende begrænsede Daniel Wellington-garanti ("DW-garanti") gælder for originale Daniel Wellington-ure købt i den mærkede originalemballage og solgt eller leveret til garantiservice i et hvilket som helst land ("DW-uret").

1. DW-GARANTIENS DÆKNINGSOMFANG OG -PERIODE

Under denne DW-garanti garanterer Daniel Wellington sit DW-ur mod defekter i fremstilling og materialer i en periode på fireogtyve (24) måneder fra datoen for det oprindelige detailkøb ("Garantiperioden"). DW-garantien gælder kun for ure købt på den officielle Daniel Wellington-webside, i en Daniel Wellington-butik eller hos en autoriseret forhandler. DW sørger for reparation eller udskiftning af DW-uret eller -delen gratis i henhold til DW-garantibetingelserne. Bemærk, at rettighederne i henhold til DW-garantien er et supplement til de rettigheder og retsmidler, der er fastsat i forbrugerlove og -regler i din gældende jurisdiktion. DW-garantien og dens fordele er med andre ord et supplement til, og ikke en erstatning for, rettigheder, der er fastsat i den gældende forbrugerlovgivning.

2. BEGRÆNSNINGER FOR DW-GARANTIEN (HVAD DEN IKKE DÆKKER)

DW-garantien dækker ikke: (a) Ure, som ikke er DW-ure. (b) Batterier, remme, ledarmbånd eller glas. (c) Rutinemæssig vedligeholdelse og rengøring. (d) Skader af enhver art, hvis der er bevis for, at skaden er forårsaget af en ulykke, forkert brug eller ukorrekt håndtering af en hvilken som helst del af uret, håndtering, der ikke er i overensstemmelse med de instruktioner eller vejledninger, der følger med DW-uret, manglende pleje eller ukorrekt vedligeholdelse, manipulation, misbrug, slitage eller enhver anden faktor end en defekt i DW-urets fremstilling eller materialer. (e) Vandindtrængning forårsaget af brug, der ikke overholder DW-urets ATM-markering (atmosfære). (f) Skader som følge af reparation, service eller ændring foretaget af andre end en autoriseret Daniel Wellington-forhandler eller -serviceudbyder. Yderligere vil DW-garantien blive ugyldig, hvis serienummeret, der er indgraveret på urkassen, mangler eller er blevet slettet, ændret, forfalsket, udskiftet, ødelagt eller gjort ulæseligt.

3. HVAD GØR VI I TILFÆLDE AF ET GARANTIKRAV I HENHOLD TIL DW-GARANTIEN

Hvis du i løbet af garantiperioden indgiver et krav i henhold til denne DW-garanti, vil Daniel Wellington efter eget skøn: (a) reparere DW-uret med nye og/eller tidligere brugte dele, der svarer til nye, hvad angår ydeevne og pålidelighed; eller (b) udskifte DW-uret med den samme model (eller med dit samtykke et produkt, der har lignende funktionalitet) dannet af nye og/eller tidligere brugte dele, der svarer til nye, hvad angår ydeevne og pålidelighed. Ved garantikrav indgivet i et andet land end det land, hvor DW-uret er købt, kan Daniel Wellington reparere eller udskifte DW-uret og/eller -delene med sammenlignelige DW-ure og/eller -dele, der overholder lokale standarder. Du vil ikke blive opkrævet for reparationen eller udskiftningen under denne DW-garanti, hvis dit garantikrav er inden for rammerne af denne DW-garanti. Ydermere vil Daniel Wellington være ansvarlig for omkostningerne ved returnering og håndtering i forbindelse med DW-garantien. Hvis DW-garantien ikke er gældende, er ugyldig eller afvises, vil Daniel Wellington give dig besked herom, og du kan beslutte, om du vil fortsætte med reparationen eller udskiftningen, eller om du ønsker at få dit ur returneret. Hvis du beslutter dig for at fortsætte, vil du blive opkrævet for en del af eller hele reparationen eller udskiftningen, inklusive omkostninger til returnering og håndtering.

4. SÅDAN KAN DU GØRE BRUG AF VORES REPARATIONSSERVICE

For at opnå reparation eller udskiftning af dit DW-ur under denne DW-garanti skal du kontakte din lokale Daniel Wellington-kundesupport ved at bruge følgende adresse: www.danielwellington.com/contact-us/ eller en af de autoriserede Daniel Wellington-butikker eller Daniel Wellington-forhandlere. De vil kunne orientere om vores garantiservice under denne DW-garanti. For at opnå reparation eller udskiftning under denne DW-garanti skal det returnerede DW-ur desuden være ledsaget af et købsbevis i form af enten købskvitteringen eller det originale Daniel Wellington-garantikort/-certifikat, der fulgte med DW-uret i originalemballagen på købstidspunktet. Garantikortet/-certifikatet skal være behørigt udfyldt, dateret, stemplet og underskrevet af en autoriseret Daniel Wellington-butik eller -forhandler. Når du sender dit DW-ur til reparation eller udskiftning, skal du sørge for, at det er pakket omhyggeligt ind for at undgå skader under forsendelsen.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Bortset fra som angivet i denne DW-garanti og i det maksimale tilladte omfang loven tillader, er Daniel Wellington ikke ansvarlig for nogen direkte, specielle eller utilsigtede skader eller følgeskader som følge af brud på garantien eller betingelsen eller under nogen anden juridisk teori, inklusive men ikke begrænset til, tab af brug, tab af indtægter, tab af faktisk eller forventet fortjeneste (herunder tab af fortjeneste på kontrakter), tab af forretning, tab af muligheder, tab af goodwill. I henhold til gældende love og regler kan Daniel Wellingtons maksimale ansvar for brud på enhver skriftlig eller stiltiende garanti med hensyn til DW-uret ikke overstige detailkøbsværdien af DW-uret.

This warranty was last updated 24 Juni 2020

© 2022 Daniel Wellington AB