undefined Items in cart
undefined Items in cart
Polityka prywatności

Spółka Daniel Wellington AB, nr rej. 556875-5937 (zwana dalej „Daniel Wellington”, „Spółką”) będzie przetwarzała dane osobowe użytkowników odwiedzających stronę internetową www.danielwellington.com/, korzystających z usług na niej zawartych oraz osób kupujących w naszych sklepach. Daniel Wellington, dążąc do zachowania przejrzystości w kwestii obchodzenia się z danymi osobowymi użytkowników i klientów, przyjęła niniejszą politykę prywatności. Poniżej znajdują się informacje na temat rodzajów przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych, powodów ich przetwarzania i sposobów ich udostępniania. Daniel Wellington jest administratorem danych, jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych użytkowników i klientów firmy.

Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Daniel Wellington?

Spółka gromadzi dane osobowe w następujących przypadkach: (i) zakup zegarków, akcesoriów, pasków do zegarków i innych produktów, (ii) zgłaszanie się użytkowników w celu otrzymywania najnowszych wiadomości, zaproszeń i ofert, (iii) zgłaszanie próśb o pomoc oraz (iv) przeglądanie strony internetowej Daniel Wellington. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko użytkownika lub klienta, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje szczegółowe dotyczące płatności, adres IP, zachowanie się na stronie internetowej i inne dobrowolnie przekazywane informacje.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkowników i klientów na poniższej podstawie prawnej i wyłącznie do celów opisanych poniżej. Daniel Wellington nie będzie używać danych osobowych do celów niezgodnych z wymienionymi poniżej. Ponadto Spółka będzie korzystać z danych osobowych przez pewien czas określony w części „Okres przechowywania”. Po upłynięciu tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Zakupy

Cel przetwarzania: Podczas dokonywania zakupu zegarków, akcesoriów, pasków do zegarków lub innych produktów Spółka będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników i klientów w celu wypełnienia zobowiązań umownych (patrz Warunki użytkowania). Formularz zakupu Daniel Wellington określa, jakie informacje należy podać w celu sfinalizowania zakupu.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem (tj. Warunków użytkowania).

Okres przechowywania: Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez Spółkę w okresie obowiązywania umowy (włącznie z dwuletnim okresem obowiązywania gwarancji). Po jego upłynięciu dane te zostaną usunięte. Okres przechowywania ma także zastosowanie w przypadku niesfinalizowania zakupu z powodu braku odpowiednich środków na koncie kupującego.

Marketing bezpośredni

Cel przetwarzania: Jeśli użytkownik zarejestruje się, by otrzymywać najnowsze wiadomości, zaproszenia i oferty (marketing bezpośredni), Daniel Wellington będzie przetwarzać otrzymane od użytkownika dane osobowe w celu świadczenia wybranych przez niego usług. Korzystamy z marketingu bezpośredniego opierającego się na profilowaniu. Oznacza to, że dostosowujemy przesyłane do użytkownika informacje w oparciu o określone czynniki. Do stworzenia profilu użytkownika korzystamy z następujących rodzajów danych osobowych: płeć, lokalizacja, historia zakupów, zachowanie na stronie internetowej Daniel Wellington lub wcześniejsze zachowania na skutek przesyłanego przez Spółkę marketingu bezpośredniego.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i w uzasadnionym interesie Spółki leży utrzymywanie dobrych relacji z klientami.

Okres przechowywania: Jeśli użytkownik zdecyduje się zrezygnować z usług marketingowych Spółki (w tym profilowania), Daniel Wellington nie będzie już przetwarzać w tym celu danych osobowych użytkownika. Dane osobowe użytkownika zostaną ponadto usunięte, o ile nie ma innej podstawy prawnej do przechowywania tych danych (na przykład ważna umowa zakupu).

Pomoc

Cel przetwarzania: W sytuacji gdy użytkownik poprosi o pomoc za pomocą czatu na żywo lub innych kanałów komunikacji Daniel Wellington ją oferujących, Spółka przetworzy dane osobowe użytkownika, by udzielić mu tej pomocy.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem (tj. Warunków użytkowania).

Okres przechowywania: Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte przez Daniel Wellington sześć miesięcy po rozwiązaniu danej kwestii.

Przypomnienie dotyczące niezakończonego zakupu

Cel przetwarzania: Jeśli użytkownik rozpoczął proces zakupu na stronie internetowej Daniel Wellington i podał swój adres e-mail, ale nie zakończył ostatniego etapu zakupu, otrzyma wiadomość e-mail zawierającą łącze do koszyka w celu przypomnienia o niezakończonym zakupie.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i stanowi uzasadniony interes zarówno Spółki, jak i użytkownika w celu przypomnienia o niezakończonym procesie zakupu.

Okres przechowywania: Dane użytkownika zostaną usunięte w ciągu jednego miesiąca od przesłania przypomnienia dotyczącego niezakończonego zakupu, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do przechowywania danych (np. ważna umowa kupna). Możliwa jest rezygnacja – wystarczy wysłać wiadomość na adres: dataprotection@danielwellington.com

Przeglądanie

Cel przetwarzania: Podczas przeglądania strony internetowej Daniel Wellington dane użytkownika będą przetwarzane w celu ulepszenia tej strony oraz do celów marketingowych.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i w uzasadnionym interesie Spółki leży ulepszanie strony internetowej oraz przekierowywanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Pliki »cookie«”.

Okres przechowywania: Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Pliki »cookie«”.

Zapobieganie nadużyciom

Cel przetwarzania: Daniel Wellington będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu przeprowadzania analizy ryzyka, zapobiegania nadużyciom i zarządzania ryzykiem.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i w uzasadnionym interesie Spółki leży zapobieganie nadużyciom oraz zabezpieczanie się przed ryzykiem.

Okres przechowywania: Wszelkie dane osobowe wykorzystywane do tego celu zostaną usunięte po upływie sześciu miesięcy, o ile nie istnieje inny uzasadniony interes w zakresie przechowywania tych danych. W przypadku zakupu anulowanego w celu zapobiegania oszustwom, dane osobowe kupującego zostaną usunięte dwa lata po dacie niesfinalizowanego zakupu.

NADZÓR WIDEO

Cel przetwarzania: W naszych punktach sprzedaży mogą znajdować się kamery do monitoringu wizyjnego. W takim przypadku w sklepach umieszczone zostaną informujące o tym znaki. Rejestrowany przez kamery obraz umożliwiający rozpoznanie Pana/Pani tożsamości może być wykorzystywany w celu (i) zapobiegania i ścigania przestępstw dokonanych na terenie lokalu oraz (ii) ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów ochrony naszej własności oraz zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy dla naszych pracowników.

Okres przechowywania: Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez 30 dni, chyba że przepisy ustawowe i wykonawcze zobowiążą nas do kontynuowania przetwarzania danych. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte.

Analiza danych

Cel przetwarzania: Daniel Wellington będzie analizować dane osobowe użytkownika, aby zbierać zagregowane dane śledzenia (w tym analizować korzystanie z naszych stron internetowych przez odwiedzających na drodze śledzenia informacji, takich jak liczba odsłon strony, natężenie ruchu, wyszukiwane hasła i kliknięcia).

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i w uzasadnionym interesie Spółki leży tworzenie statystyk w czasie.

Okres przechowywania: Daniel Wellington zanonimizuje wszelkie dane śledzenia, o ile jest to technicznie wykonalne. Po anonimizacji danych osobowych użytkownika nie będą one już uznawane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Możliwa jest rezygnacja – wystarczy wysłać wiadomość na adres: dataprotection@danielwellington.com

Należy pamiętać, że powyższe okresy przechowywania danych nie mają zastosowania w zakresie, w jakim Daniel Wellington jest zobowiązany do zachowania danych osobowych (częściowo lub w całości) zgodnie z obowiązującym prawem (np. przepisami dot. rachunkowości).

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Tylko osoby, które muszą przetwarzać dane osobowe w wyżej wymienionych celach, mają dostęp do danych osobowych użytkowników. Może pojawić się konieczność udostępnienia danych osobowych użytkowników firmom należącym do grupy Daniel Wellington. Ponadto może być konieczne umożliwienie dostawcom Spółki dostępu do danych osobowych podczas wykonywania usług w imieniu Spółki, głównie w celu zapewnienia wsparcia technicznego i konserwacji systemów informatycznych, usług pamięci masowej i marketingu. Ewentualne transfery danych poza UE/EOG przeprowadzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Międzynarodowe transfery danych osobowych (włącznie z transferami do firm należących do tej samej grupy i dostawców z siedzibą poza UE/EOG) opierają się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Standardowe klauzule umowne znajdują się w tym miejscu. Ponadto w przypadku przelewów do niektórych dostawców Spółki z siedzibą w USA, odbiorca jest certyfikowany zgodnie z europejsko-amerykańską Tarczą Prywatności zarządzaną przez Departament Handlu Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych (więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.privacyshield.gov).

Prawa użytkownika

Użytkownik objęty jest następującymi prawami zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • Prawo do dostępu: Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Daniel Wellington na żądanie udostępni kopię danych osobowych użytkownika w powszechnie używanym formacie elektronicznym.

 • Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo do sprostowania niedokładnych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach (w tym przetwarzania na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody) użytkownik może zwrócić się do Spółki o usunięcie jego danych. Należy pamiętać, że to prawo nie jest bezwarunkowe. W związku z tym próba wyegzekwowania tego prawa nie musi prowadzić do podjęcia działań przez Daniel Wellington.

 • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec pewnych czynności z zakresu przetwarzania prowadzonych przez Spółkę w związku z danymi osobowymi użytkownika, takich jak przetwarzanie jego danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Spółki. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach „marketingu bezpośredniego”.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach użytkownik może zwrócić się do Spółki o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Należy pamiętać, że to prawo nie jest bezwarunkowe. W związku z tym próba wyegzekwowania tego prawa nie musi prowadzić do podjęcia działań przez Daniel Wellington.

 • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik jest uprawniony do otrzymywania swoich danych osobowych (lub przekazywania swoich danych osobowych bezpośrednio do innego administratora danych) w uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w Szwecji, którym obecnie jest Datainspektionen.

Pliki cookie

W ramach zapewniania spersonalizowanych usług na stronie internetowej Daniel Wellington Spółka korzysta z plików „cookie” do przechowywania, a także niekiedy do śledzenia informacji dotyczących użytkownika. Plik „cookie” to niewielki plik danych wysyłany z serwera WWW do przeglądarki, przechowywany na dysku twardym, który ułatwia dostęp przy następnej wizycie na tej samej stronie internetowej. Na przykład plik „cookie” jest wysyłany podczas rejestracji w celu pobrania produktów lub informacji znajdujących się na stronie internetowej Daniel Wellington. Jeśli użytkownik nie wyraża zgodni na przechowywanie swoich danych osobowych za pomocą plików „cookie”, może on skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby powiadamiała go o każdym otrzymaniu pliku „cookie”. W ten sposób użytkownik może za każdym razem zdecydować, czy chce akceptować pliki „cookie”. Korzystanie z plików „cookie” może jednak być konieczne w celu zapewnienia określonych funkcji, a odrzucenie plików „cookie” może zmniejszyć funkcjonalność strony internetowej Daniel Wellington. Przeglądarka powinna zawierać dokładne instrukcje wyjaśniające, w jaki sposób kontrolować proces akceptowania plików „cookie”.

W celu zachowania przejrzystości poniżej znajduje się lista plików „cookie” wykorzystywanych na stronie internetowej Daniel Wellington.

Dostawca: Daniel Wellington

 • Rodzaj pliku „cookie”: Stałe

 • Cel: Przechowywanie powiadomień o plikach „cookie” w zależności od tego, czy użytkownik wyraził zgodę na politykę prywatności i politykę dotyczącą plików „cookie”

 • Okres przechowywania: Stałe

 • Przechowywane dane: Prawda/fałsz

 • Udostępnianie: Brak

Dostawca: Daniel Wellington

 • Rodzaj pliku „cookie”: Własne

 • Cel: Identyfikator sesji i koszyka

 • Okres przechowywania: Sesja

 • Przechowywane dane: Dane identyfikatora sesji i koszyka

 • Udostępnianie: Brak

Dostawca: Daniel Wellington

 • Rodzaj pliku „cookie”: Sesja

 • Cel: Identyfikator sesji i koszyka

 • Okres przechowywania: Tymczasowy sesyjny plik „cookie”

 • Przechowywane dane: Identyfikator sesji

 • Udostępnianie: Brak

Dostawca: Google

 • Rodzaj pliku „cookie”: Firma zewnętrzna

 • Cel: Wydajność i statystyki

 • Okres przechowywania: Stałe

 • Przechowywane dane: Identyfikator sesji, zanonimizowany adres IP, statystyki strony

 • Udostępnianie: Tak

Dostawca: AppNexus

 • Rodzaj pliku „cookie”: Firma zewnętrzna

 • Cel: Marketing

 • Okres przechowywania: 90 dni

 • Przechowywane dane: Dane identyfikatora sesji i koszyka

 • Udostępnianie: Tak

Dostawca: DoubleClick

 • Rodzaj pliku „cookie”: Firma zewnętrzna

 • Cel: Marketing

 • Okres przechowywania: Stałe

 • Przechowywane dane: Identyfikator sesji, statystyki strony

 • Udostępnianie: Tak

Dostawca: Z Facebooka

 • Rodzaj pliku „cookie”: Firma zewnętrzna

 • Cel: Marketing

 • Okres przechowywania: Stałe

 • Przechowywane dane: Identyfikator sesji, statystyki strony

 • Udostępnianie: Tak

Dostawca: FLX1

 • Rodzaj pliku „cookie”: Firma zewnętrzna

 • Cel: Marketing

 • Okres przechowywania: 2 lata

 • Przechowywane dane: Dane identyfikatora sesji i koszyka

 • Udostępnianie: Tak

Dostawca: VE Interactive

 • Rodzaj pliku „cookie”: Firma zewnętrzna

 • Cel: Marketing

 • Okres przechowywania: 90 dni

 • Przechowywane dane: Dane identyfikatora sesji i koszyka

 • Udostępnianie: Tak

Dostawca: Zendesk

 • Rodzaj pliku „cookie”: Firma zewnętrzna

 • Cel: Wsparcie klienta

 • Okres przechowywania: 2 lata

 • Przechowywane dane: Identyfikator sesji, statystyki

 • Udostępnianie: Tak

Bezpieczeństwo danych

Daniel Wellington stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych. Odpowiednie środki bezpieczeństwa podjęte przez Daniel Wellington obejmują wdrożenie bezpiecznych połączeń prywatnych, identyfikowalność, odzyskiwanie danych po awarii i ograniczenia dostępu. Daniel Wellington regularnie sprawdza swoje zasady i procedury bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że systemy Spółki są bezpieczne i chronione.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub korzystaniem z plików „cookie” lub w celu skorzystania z dowolnych praw wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących prywatności, prosimy o kontakt na adres: dataprotection@danielwellington.com

Zmiany w niniejszej polityce prywatności dotyczącej tej strony internetowej

Jeśli Daniel Wellington zmieni sposób obchodzenia się z danymi osobowymi użytkowników lub sposób korzystania z plików „cookie”, niezwłocznie zaktualizuje niniejszą politykę prywatności dotyczącą tej strony internetowej i zostanie ona na niej opublikowana.

Data ostatniej aktualizacji: 12 czerwca 2018 r.

© 2020 Daniel Wellington AB