undefined Items in cart
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Daniel Wellington AB, č. registrácie 556875-5937 (ďalej len „Daniel Wellington“ alebo „my“) bude spracúvať vaše osobné údaje, keď navštevujete stránku DanielWellington.com, využívate služby poskytované na našej stránke DanielWellington.com alebo kupujete produkty v našich obchodoch. Usilujeme sa o transparentnosť v tom, čo robíme s osobnými údajmi návštevníkov a zákazníkov, a preto sme prijali tieto zásady ochrany osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo to robíme, na čo ich používame a ako ich môžeme poskytnúť ďalej. Daniel Wellington je prevádzkovateľ akéhokoľvek spracovania vašich osobných údajov.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Získavame osobné údaje, keď i) kupujete hodinky, doplnky, remienky alebo iný tovar; ii) sa prihlásite na odber noviniek, pozvánok a ponúk; iii) požadujete podporu; a iv) prehliadate si našu webovú stránku. Tieto osobné údaje zahŕňajú vaše meno, emailovú adresu, telefónne číslo, doručovaciu adresu, platobné údaje, adresu IP, správanie na webovej stránke a ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.

ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA

Vaše osobné údaje použijeme len na účely a na právnom základe, ktoré sa uvádzajú ďalej v texte. Vaše osobné údaje nepoužijeme na žiadny účel, ktorý nie je v súlade s nižšie uvedenými účelmi. Vaše osobné údaje budeme ďalej používať len počas obdobia stanoveného v časti „Doba uchovávania“, po uplynutí tejto lehoty budú vaše osobné údaje vymazané.

NÁKUPY

Účel spracovania: Keď kúpite hodinky, doplnky, remienky alebo iný tovar, budeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom splniť naše zmluvné povinnosti voči vám (pozri Podmienky používania). V našom nákupnom formulári je stanovené, ktoré informácie nám musíte poskytnúť, aby sme mohli úplne dokončiť váš nákup.

Právny dôvod spracovania: Spracovanie je potrebné, aby sme mohli plniť zmluvu s vami (t. j. podmienky používania)

Doba uchovávania: Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas obdobia trvania našej zmluvy (vrátane dvojročnej záručnej doby), potom vaše osobné údaje vymažeme. Doba uchovávania platí aj pre neúspešný nákup z dôvodu nedostatku prostriedkov na vašom účte.

PRIAMY MARKETING

Účel spracovania: Keď sa prihlásite na odber noviniek, pozvánok a ponúk (priamy marketing), budeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme mohli poskytovať služby podľa vašich požiadaviek. Náš priamy marketing je založený na profilovaní, čo znamená, že budeme prispôsobovať informácie, ktoré od nás dostávate, na základe určitých faktorov. Na zostavenie profilu používame tieto druhy osobných údajov: váš rod, vaša poloha, vaše predchádzajúce nákupy, vaše správanie na našej webovej stránke a/alebo vaše predchádzajúce správanie pri prijímaní priameho marketingu od nás.

Právny dôvod spracovania: Spracovanie je potrebné pre naše oprávnené záujmy na udržanie dobrých vzťahov so zákazníkmi.

Doba uchovávania: Ak sa neprihlásite na odber alebo sa odhlásite z odberu nášho marketingu (vrátane profilovania), nebudeme už spracúvať vaše osobné údaje na tento účel. Vaše osobné údaje aj vymažeme, pokiaľ neexistuje iný právny dôvod na uchovávanie vašich údajov (ako napríklad platná kúpna zmluva).

PODPORA

Účel spracovania: Keď požiadate o podporu prostredníctvom živého četu alebo našich iných kanálov podpory, budeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme vám mohli pomôcť v príslušnej veci.

Právny dôvod spracovania: Spracovanie je potrebné, aby sme mohli plniť zmluvu s vami (t. j. podmienky používania)

Doba uchovávania: Vaše údaje vymažeme do šiestich mesiacov od konečného vyriešenia príslušnej záležitosti.

PRIPOMIENKA POKLADNE

Účel spracovania: Ak ste začali nákup na našej webovej stránke a ak ste poskytli svoju emailovú adresu v súvislosti s týmto nákupom, ale nedokončili ste posledný krok svojho nákupu, pošleme vám email s odkazom na váš nákupný košík, aby sme vám pripomenuli váš nedokončený nákup.

Právny dôvod spracovania: Spracovanie je potrebné pre náš a váš oprávnený záujem, aby sme vám pripomenuli váš nedokončený nákup.

Doba uchovávania: Vaše údaje vymažeme do jedného mesiaca po pripomienke pokladne, pokiaľ neexistuje iný právny dôvod na uchovávanie vašich údajov (ako napríklad platná kúpna zmluva). Môžete aj aktívne požiadať o ich vymazanie napísaním na adresu dataprotection@danielwellington.com

PREHLIADANIE

Účel spracovania: Keď si prehliadate našu webovú stránku, budeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme zlepšili našu webovú stránku a na marketingové účely.

Právny dôvod spracovania: Spracovanie je potrebné pre naše oprávnené záujmy na zlepšenie našej webovej stránky a na nové určenie cieľových skupín. Ďalšie informácie sa uvádzajú v časti „Súbory cookies“.

Doba uchovávania: Ďalšie informácie sa uvádzajú v časti „Súbory cookies“.

PREVENCIA PODVODOV

Účel spracovania: Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účely vykonávania analýzy rizík, prevencie podvodov a riadenia rizík.

Právny dôvod spracovania: Spracovanie je potrebné pre naše oprávnené záujmy na zamedzenie podvodom a riešenie rizík.

Doba uchovávania: Všetky osobné údaje používané na tento účel vymažeme do šiestich mesiacov, pokiaľ neexistuje iný oprávnený záujem na uchovávanie vašich údajov. Po nákupe, ktorý bol zrušený z dôvodu zamedzenia podvodu, vymažeme vaše osobné údaje dva roky po neúspešnom nákupe.

VIDEO MONITOROVANIE

Účel spracovania: Keď navštívite jeden z našich obchodov, môžeme vykonávať video monitorovanie (ak áno, v obchode sú oznamy informujúce o monitorovaní), a tak spracúvať film s vami získaný prostredníctvom bezpečnostných kamier na účely i) zamedzenia trestnému činu v súvislosti s majetkom a voči zamestnancom a vyšetrenia takéhoto trestného činu; a ii) požiarnej prevencie.

Právny dôvod spracovania: Spracovanie je potrebné pre naše oprávnené účely na ochranu nášho majetku a zaistenie bezpečného pracoviska pre našich zamestnancov.

Doba uchovávania: Vaše osobné údaje budeme spracúvať 30 dní s výnimkou prípadov, keď nám zákony alebo právne predpisy ukladajú povinnosť pokračovať v spracovaní. Osobné údaje budú potom vymazané.

ANALYSIS OF DATA

Účel spracovania: Vaše osobné údaje budeme analyzovať na kompiláciu agregovaných sledovacích údajov (vrátane analýzy používania našich stránok návštevníkmi sledovaním informácií, ako sú návštevy stránky, dátové prenosy, vyhľadávané pojmy a presmerovania).

Právny dôvod spracovania: Spracovanie je potrebné pre naše oprávnené záujmy na zostavenie štatistických údajov v priebehu času.

Doba uchovávania: Všetky sledovacie údaje anonymizujeme, ak to je technicky možné. Keď boli vaše osobné údaje anonymizované, už sa nebudú považovať za osobné údaje na základe platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Môžete aktívne požiadať o ich vymazanie napísaním na dataprotection@danielwellington.com

Upozorňujeme, že uvedené doby uchovávania sa nevzťahujú na dobu, počas ktorej je spoločnosť Daniel Wellington povinná uchovávať vaše osobné údaje (čiastočne alebo celé) na základe záväzných právnych predpisov (napr. právne predpisy o účtovníctve).

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Len ľudia, ktorí potrebujú prístup na spracovanie osobných údajov na účely uvedené skôr v texte, majú prístup k vašim osobným údajom. Môže byť potrebné, aby sme vaše osobné údaje poskytli spoločnostiam v našej skupine. Ďalej môže byť potrebné umožniť dodávateľom prístup k vašim osobným údajom, keď vykonávajú služby pre vás, najmä poskytujú podporu a údržbu informačných systémov, služby uchovávania a marketing. Každý prenos údajov mimo EÚ/EHP sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Naše medzinárodné prenosy osobných údajov (vrátane prenosov spoločnostiam v našej skupine a dodávateľom mimo EÚ/EHP) sú založené na štandardných zmluvných doložkách Komisie EÚ. Štandardné zmluvné doložky nájdete tu. Navyše v prípade prenosov niektorým našim dodávateľom v USA je príjemca certifikovaný v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý spravuje oddelenie medzinárodného obchodu ministerstva obchodu USA (nájdete tu www.privacyshield.gov).

VAŠE PRÁVA

Na základe platných právnych predpisov máte nárok na tieto práva:

 • Právo prístupu: môžete kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom. Na požiadanie vám poskytneme kópiu vašich osobných údajov v bežne používanej elektronickej forme.

 • Právo na opravu: máte nárok na získanie opravy nesprávnych osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“): za určitých okolností (vrátane spracovania na základe vášho súhlasu) nás môžete požiadať o vymazanie svojich používateľských údajov. Upozorňujeme, že toto právo nie je absolútne. Preto pokus o využitie tohto práva nemusí viesť ku konaniu z našej strany.

 • Právo namietať: voči určitým spracovateľským činnostiam, ktoré vykonávame v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ako sú naše spracovanie vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu. Právo namietať sa vzťahuje aj na spracovanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

 • Právo na obmedzenie spracúvania: za určitých okolností môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. Upozorňujeme, že toto právo nie je absolútne. Preto pokus o využitie tohto práva nemusí viesť ku konaniu z našej strany.

 • Právo na prenosnosť údajov: máte nárok na získanie svojich osobných údajov (alebo na to, aby boli vaše osobné údaje poslané inému prevádzkovateľovi údajov) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Napokon, máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu vo Švédsku, čo je v súčasnosti Datainspektionen.

SÚBORY COOKIES

V rámci nášho prístupu poskytovania personalizovaných služieb na našej webovej stránke používame súbory cookies na uchovávanie a niekedy sledovanie informácií o vás. Cookie je malý dátový súbor, ktorý do vášho prehliadača pošle webový server a ktorý sa uchováva na vašom pevnom disku, čo umožňuje ľahší prístup pri ďalšej návšteve tej istej stránky. Cookie sa napríklad pošle, keď sa prihlásite na sťahovanie produktov alebo informácií na našej webovej stránke. Ak nechcete, aby súbory cookies uchovávali vaše osobné údaje, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vám vždy oznámil, keď prijme súbor cookie. Takýmto spôsobom sa môžete vždy rozhodnúť, či prijmete súbor cookie, alebo nie. Používanie súborov cookies však môže byť potrebné na poskytnutie určitých prvkov a odmietnutie súborov cookies môže znížiť funkčnosť našej webovej stránky. Váš prehliadač by mal obsahovať podrobné pokyny na vysvetlenie, ako korigovať akceptáciu súborov cookies.

V záujme transparentnosti sme nižšie zhrnuli súbory cookies používané na našej webovej stránke.

DODÁVATEĽ: DANIEL WELLINGTON

 • Typ súboru cookie: trvalý

 • Účel: súbor cookie uchováva, či ste prijali zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov a súborov cookies.

 • Doba uchovávania: trvalý

 • Uchovávané údaje: áno/nie

 • Poskytovanie: žiadne

DODÁVATEĽ: DANIEL WELLINGTON

 • Typ súboru cookie: prvostupňový

 • Účel: identifikácia relácie a košíka

 • Doba uchovávania: relácia.

 • Uchovávané údaje: identifikačné údaje relácie a košíka

 • Poskytovanie: žiadne

DODÁVATEĽ: DANIEL WELLINGTON

 • Typ súboru cookie: relácia

 • Účel: identifikácia relácie a košíka

 • Doba uchovávania: dočasný súbor cookie relácie

 • Uchovávané údaje: ID relácie

 • Poskytovanie: žiadne

DODÁVATEĽ: GOOGLE

 • Typ súboru cookie: tretia strana

 • Účel: výkonnosť a štatistika

 • Doba uchovávania: trvalý

 • Uchovávané údaje: ID relácie, anonymizované ID, štatistika o stránke

 • Poskytovanie: áno

DODÁVATEĽ: APPNEXUS

 • Typ súboru cookie: tretia strana

 • Účel: marketing

 • Doba uchovávania: 90 dní

 • Uchovávané údaje: identifikačné údaje relácie a košíka

 • Poskytovanie: áno

DODÁVATEĽ: DOUBLECLICK

 • Typ súboru cookie: tretia strana

 • Účel: marketing

 • Doba uchovávania: trvalý

 • Uchovávané údaje: ID relácie, štatistika o stránke

 • Poskytovanie: áno

SUPPLIER: FACEBOOK

 • Typ súboru cookie: tretia strana

 • Účel: marketing

 • Doba uchovávania: trvalý

 • Uchovávané údaje: ID relácie, štatistika o stránke

 • Poskytovanie: áno

DODÁVATEĽ: FLX1

 • Typ súboru cookie: tretia strana

 • Účel: marketing

 • Doba uchovávania: 2 roky

 • Uchovávané údaje: identifikačné údaje relácie a košíka

 • Poskytovanie: áno

DODÁVATEĽ: VE INTERACTIVE

 • Typ súboru cookie: tretia strana

 • Účel: marketing

 • Doba uchovávania: 90 dní

 • Uchovávané údaje: identifikačné údaje relácie a košíka

 • Poskytovanie: áno

DODÁVATEĽ: ZENDESK

 • Typ súboru cookie: tretia strana

 • Účel: podpora zákazníkov

 • Doba uchovávania: 2 roky

 • Uchovávané údaje: ID relácie, analytika

 • Poskytovanie: áno

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Vykonávame primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou a pred prístupom neoprávnených osôb. Medzi primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré sme prijali, patrí vykonávanie bezpečných súkromných pripojení, sledovateľnosť, obnova po katastrofe a obmedzenia prístupu. Pravidelne revidujeme našu bezpečnostnú politiku a postupy, aby boli naše systémy bezpečné a chránené.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho spracovania vašich osobných údajov alebo používania súborov cookies alebo ak by ste chceli využiť nejaké svoje práva na základe platných právnych predpisov o ochrane súkromia, napíšte nám na: dataprotection@danielwellington.com.


ZMENY TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak zmeníme spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje alebo ako používame súbory cookies, bezodkladne aktualizujeme túto webovú stránku o ochrane osobných údajov a zverejníme to na tejto webovej stránke.

Posledná aktualizácia 12.6.2018

© 2020 Daniel Wellington AB