OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Daniel Wellington AB, reg.no 556875-5937 („Daniel Wellington“, „my “, „nás“ alebo „nám“ vo všetkých pádoch) spracúvame vaše osobné údaje, keď navštívite a využijete služby poskytované na webovej lokalite DanielWellington.com alebo keď nakúpite výrobky v našich obchodoch. Snažíme sa byť transparentní v tom, čo robíme s osobnými údajmi našich návštevníkov a zákazníkov, a preto sme prijali tieto zásady ochrany osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, aké druhy osobných údajov spracúvame, prečo to robíme, na čo ich používame a ako ich môžeme poskytovať ďalej. Spoločnosť Daniel Wellington je prevádzkovateľom údajov pri akomkoľvek spracovaní vašich osobných údajov, pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Osobné údaje získavame, keď i) si kupujete hodinky, doplnky, náramky, darčekové poukazy alebo iný súvisiaci tovar a/alebo služby, ii) sa prihlasujete na odber noviniek, pozvánok a ponúk, iii) žiadate o podporu a iv) si prezeráte našu webovú lokalitu. Medzi tieto osobné údaje patria vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa doručenia, platobné údaje, IP adresa, správanie na webovej lokalite a ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete. Ak vám doručíme darčekovú kartu (alebo iný produkt), ktorú kúpil niekto iný ako vy, vaše kontaktné údaje spracujeme tak, ako ich poskytol tento kupujúci.

ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA

Vaše osobné údaje použijeme iba na účely a podľa právneho základu, ako sa uvádza nižšie. Okrem toho budeme vaše osobné údaje používať iba počas lehoty stanovenej v časti „Obdobie uchovávania“, pričom po jeho uplynutí budú vaše osobné údaje vymazané.

NÁKUPY

Účel spracovania: Pri zakúpení hodiniek, doplnkov, remienkov na hodinky, darčekových kariet alebo iného tovaru a/alebo služieb spracujeme vaše osobné údaje, aby sme splnili naše zmluvné záväzky voči vám (pozri podmienky používania).

Kategórie osobných údajov: Totožnosť (meno a priezvisko), adresa doručenia/fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, informácie o objednávke, podrobnosti platby, história platieb, údaje o kreditnej karte a referenčné číslo platby.

Právny základ spracovania: Spracovanie je nevyhnutné na to, aby sme splnili zmluvu s vami (t. j. podmienky používania).

Obdobie uchovávania: Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas platnosti našej zmluvy (vrátane zákonnej záručnej lehoty troch rokov) a potom ich vymažeme. Obdobie uchovávania sa vzťahuje aj na akýkoľvek neúspešný nákup z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na vašom účte. Vaše osobné údaje tiež ukladáme z dôvodu právnych požiadaviek (právne predpisy o účtovníctve) počas 7 rokov.

DARČEKOVÉ KARTY

Ak kupujete darčekovú kartu, vaše osobné údaje spracúvame spôsobom uvedeným v časti Nákupy vyššie. Ak dostanete darčekovú kartu (alebo iný produkt), ktorú kúpil niekto iný, vaše osobné údaje spracúvame tak, ako sa uvádza nižšie.

Účel spracovania: Keď dostanete darčekovú kartu, vaše osobné údaje spracujeme, aby sme splnili naše zmluvné povinnosti voči kupujúcemu darčekovej karty a aby sme vám umožnili použiť darčekovú kartu na nákup našich produktov.

Kategórie osobných údajov: E-mailová adresa (iba elektronické darčekové karty), adresa doručenia a telefónne číslo (iba fyzické darčekové karty), meno a priezvisko (vyplní kupujúci podľa želania) a osobný pozdrav (vyplní kupujúci podľa želania).

Právny základ spracovania: Spracovanie je nevyhnutné na i) náš oprávnený záujem, ktorým je dodržanie našich povinností voči kupujúcemu darčekovej karty, a ii) náš a váš oprávnený záujem, ktorým je umožniť vám nakupovať pomocou darčekovej karty.

Obdobie uchovávania: Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas obdobia platnosti darčekovej karty a potom ich vymažeme. Obdobie platnosti darčekových kariet sa líši, pričom informácie o období platnom pre vašu kartu nájdete priamo na svojej karte.

PRIAMY MARKETING

Účel spracovania: Keď sa zaregistrujete na odber noviniek, pozvánok a ponúk (priamy marketing), vaše osobné údaje spracujeme, aby sme vám mohli poskytovať služby podľa vašich požiadaviek. Náš priamy marketing môže byť založený na profilovaní, čo znamená, že informácie, ktoré od nás dostanete, prispôsobíme na základe určitých faktorov. Na zostavenie profilu používame tieto typy osobných údajov: vaše pohlavie, vaša poloha, vaše predchádzajúce nákupy, vaše správanie na našej webovej lokalite a/alebo vaše predchádzajúce správanie pri prijímaní priameho marketingu od nás.

Kategórie osobných údajov: Akékoľvek údaje zhromaždené v súvislosti s nákupom (pozri časť Nákup vyššie), e-mailová adresa, poloha (na základe kamenného obchodu alebo webovej lokality Daniel Wellington, ktorú použijete na prihlásenie sa na odber našej marketingovej komunikácie), akákoľvek komunikácia, ktorá vám bude zaslaná, história objednávok a e-maily, na ktoré ste klikli, a vaša interakcia s našou webovou lokalitou, ak ste klikli na odkaz v akýchkoľvek e-mailoch, ktoré vám boli zaslané.

Právny základ spracovania: Spracovanie je nevyhnutné na naše oprávnené záujmy, ktorými je udržiavať dobré vzťahy so zákazníkmi.

Obdobie uchovávania: Ak sa odhlásite z odberu našich marketingových oznámení (vrátane profilovania), vaše osobné údaje už nebudeme na tento účel spracovávať. Pokiaľ neexistuje iný právny základ na uchovávanie vašich údajov (napríklad platná kúpna zmluva), vaše osobné údaje vymažeme aj v prípade, že ste sa aktívne nezapojili do žiadnej z našich priamych marketingových komunikácií počas tridsiatich (30) mesiacov.

SÚŤAŽE A PODUJATIA

Účel spracovania: Ak sa zúčastníte na súťaži, lotérii alebo podujatí organizovanom nami, vaše osobné údaje budeme spracovávať, aby sme s vami mohli komunikovať i) pred účasťou na súťaži, lotérii alebo na podujatí alebo po nej ii) na účely identifikácie a kontroly veku alebo iii) s cieľom určiť víťaza a odovzdať príslušný príspevok alebo cenu.

Kategórie osobných údajov: V závislosti od typu súťaže, lotérie alebo podujatia, na ktorom sa zúčastňujete, môžeme získavať vaše meno, e-mailovú adresu, polohu a dátum narodenia, ako aj vašu adresu doručenia na účely odovzdania príslušného príspevku alebo ceny. Viac podrobností o tom, aké údaje zhromažďujeme, vám poskytneme v súvislosti s každou takouto súťažou, lotériou alebo podujatím.

Právny základ spracovania: Osobné údaje sú potrebné na náš oprávnený záujem, ktorým je nutnosť spravovania vašej účasti v súvislosti so súťažami, lotériami alebo podujatiami.

Obdobie uchovávania: Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba počas súťaže, lotérie alebo podujatia (vrátane ich možného vyhodnotenia).


PODPORA

Účel spracovania: Ak požiadate o podporu prostredníctvom nášho živého četu alebo iných našich kanálov podpory, vaše osobné údaje spracujeme, aby sme vám mohli pomôcť s príslušnou záležitosťou.

Kategórie osobných údajov: Vaše meno, e-mailová adresa a ďalšie kontaktné údaje, podrobnosti objednávky, suma nákupu, história nákupu, miesto nákupu, faktúra, spôsob platby, naša korešpondencia s vami, technické údaje o použitých zariadeniach a operačnom systéme. Na základe vášho podnetu môžeme tiež spracovať osobné údaje, ako sú identifikačné číslo, údaje o bankovom účte, pracovisko, telefónne číslo, údaje o zdravotnom stave (ako sú alergické reakcie alebo iné údaje o zdravotnom stave, ktoré nám poskytnete), vaše obrázky, ktoré ste pripojili, alebo spoločenské postavenie, ak ho spomeniete v našom dialógu.

Právny základ spracovania: Ak túto službu poskytujeme na základe dohody s vami, spracovanie vašich osobných údajov považujeme za nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. V iných prípadoch považujeme spracovanie vašich osobných údajov v uvedených súvislostiach za spracovanie založené na našom oprávnenom záujme, ktorým je poskytnúť vám najlepší možný zákaznícky servis.

Obdobie uchovávania: Vaše údaje vymažeme do troch rokov od konečného vyriešenia príslušnej záležitosti s výnimkou citlivých údajov, ako sú identifikačné údaje, údaje o bankovom účte, zdravotné údaje (napríklad alergické reakcie alebo iné zdravotné údaje, ktoré nám poskytnete), obrázky, ktoré pripojíte, spoločenské postavenie, ak ho spomeniete v našom dialógu, ktoré budú vymazané okamžite po vyriešení vášho prípadu.

PRIESKUMY TÝKAJÚCE SA SKÚSENOSTÍ A DOJMOV ZÁKAZNÍKOV

Účel spracovania: Ak ste u nás nakúpili, chceli by sme sa dozvedieť o vašich skúsenostiach a dojmoch z našej webovej lokality, produktu, našej služby alebo o iných skúsenostiach, ktoré ste mali pri komunikácii s nami. Z tohto dôvodu od nás môžete dostať e-mail s pozvánkou na zodpovedanie otázok a poskytnutie spätnej väzby. Takisto si môžete zvoliť, či si prajete, aby sme vás na základe vami poskytnutej spätnej väzby kontaktovali. Účasť na prieskume je dobrovoľná.

Kategórie osobných údajov: e-mailová adresa, číslo objednávky, zakúpené produkty, pohlavie (voliteľné) a vek (voliteľné).

Právny základ spracovania: Prieskumy sú súčasťou našej snahy o poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom a zaisťujeme nimi, aby mali zákazníci čo najlepšie skúsenosti a dojmy. Preto sa domnievame, že máme oprávnený záujem na tomto spracovaní vašich osobných údajov. Pokiaľ na základe vašej spätnej väzby o zakúpených produktoch poskytneme ďalšie služby, tento krok sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy, ktorú s vami máme.

Obdobie uchovávania: Vaše údaje vymažeme do dvanástich mesiacov po vašej účasti na prieskume, pokiaľ na uchovávanie vašich údajov neexistuje iný právny základ (napríklad platná kúpna zmluva alebo pokračujúca záležitosť v oblasti služieb zákazníkom; pozrite si informácie v časti Podpora vyššie). Z pozvánok na prieskumy sa môžete odhlásiť prostredníctvom odkazu v e-mailovej pozvánke alebo napísaním na adresu dataprotection@danielwellington.com.

POSKYTOVANIE SERVISU

Účel spracovania: Keď využívate naše služby servisu, vaše osobné údaje budeme spracovávať, aby sme splnili naše zmluvné záväzky voči vám (pozri zmluvné podmienky služieb servisu).

Kategórie osobných údajov: Totožnosť (meno a priezvisko), e-mailová adresa, adresa doručenia, akékoľvek informácie o objednávke týkajúce sa počiatočného nákupu, údaje o kreditnej karte, referenčné číslo platby a fotografie produktu, ktorý sa má opraviť (ak si ich vyžiadame s cieľom vyhodnotiť možnosť vykonania opravy).

Právny základ spracovania: Spracovanie je nevyhnutné na to, aby sme splnili zmluvu s vami (t. j. zmluvné podmienky poskytovania opráv).

Obdobie uchovávania: Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas platnosti našej zmluvy (vrátane zákonnej záručnej lehoty troch rokov) a potom ich vymažeme.

PRIPOMENUTIE TOVARU V KOŠÍKU

Účel spracovania: Ak ste uskutočnili nákup na našej webovej lokalite a ak ste v súvislosti s tým uviedli svoju e-mailovú adresu, ale posledný krok nákupu ste nedokončili, pošleme vám e-mail s odkazom na váš nákupný košík, aby sme vám pripomenuli váš nedokončený nákup.

Kategórie osobných údajov: Všetky podrobnosti, ktoré ste zadali do nákupného košíka v súvislosti s nedokončeným nákupom (ďalšie podrobnosti o tom, aké údaje zhromažďujeme v súvislosti s akýmkoľvek nákupom, nájdete v časti Nákupy vyššie).

Právny základ spracovania: Spracovanie je nevyhnutné na náš a váš legitímny záujem, ktorým je pripomenúť vám nedokončený nákup.

Obdobie uchovávania: Vaše údaje vymažeme do jedného mesiaca od pripomenutia tovaru v košíku, pokiaľ neexistuje iný právny základ na ich uchovanie (napríklad platná kúpna zmluva). Túto funkciu môžete zrušiť, a to tak, že sa obrátite na e-mailovú adresu dataprotection@danielwellington.com.

PREHLIADANIE

Účel spracovania: Keď si prezeráte našu webovú lokalitu, vaše osobné údaje budeme spracúvať, aby sme vylepšili našu webovú lokalitu a na marketingové účely.

Kategórie osobných údajov: IP adresa, údaje generované používateľom zo súborov cookie (napr. kliknutia, zobrazené stránky, navštívené stránky, strávený čas, zobrazené produkty a produkty, na ktoré ste klikli, objednávky, priemerná hodnota objednávky).

Právny základ spracovania: Spracovanie je založené na súhlase, ktorý nám poskytnete, keď prijmete naše súbory cookie určené na sledovanie výkonnosti a zacielenie (pozri časť Súbory cookie nižšie). V súvislosti s nevyhnutne potrebnými súbormi cookie je naše spracovanie nevyhnutné na náš oprávnený záujem, ktorým je poskytovať vám funkčnú webovú lokalitu, keď navštívite a využijete služby poskytované na webovej lokalite DanielWellington.com. Viac informácií nájdete v časti Súbory cookie.

Obdobie uchovávania: Obdobie uchovávania každého z našich súborov cookie nájdete v našich .

PREVENCIA PODVODOV

Účel spracovania: Vaše osobné údaje budeme spracovávať na účely vykonávania analýzy rizík, predchádzania podvodom a riadenia rizík.

Kategórie osobných údajov: Totožnosť (meno a priezvisko), adresa doručenia/fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, história objednávok, história platieb, údaje generované nákupmi a používateľmi (kliknutia a história používateľa), informácie o tom, ako sa používajú naše digitálne služby.

Právny základ spracovania: Spracovanie je nevyhnutné na naše oprávnené záujmy, ktorými sú predchádzanie podvodom a zvládanie rizík.

Obdobie uchovávania: Všetky osobné údaje použité na tento účel vymažeme každých šesť mesiacov, pokiaľ na uchovanie vašich údajov neexistuje iný právny základ. Pri nákupe, ktorý bol zrušený z dôvodu predchádzania podvodom, vymažeme vaše osobné údaje dva roky po neúspešnom nákupe.

VIDEO MONITOROVANIE

Účel spracovania: Keď navštívite niektorý z našich obchodov, môžeme vykonávať monitorovanie kamerovým systémom (ak je to tak, v obchode sú nápisy informujúce o takomto kamerovom systéme), a teda spracúvať filmové zábery s vami získané prostredníctvom našich kamerových systémov na účely i) predchádzania trestnej činnosti na majetku a voči zamestnancom a vyšetrovania takejto trestnej činnosti a ii) predchádzania požiarom.

Kategórie osobných údajov: Zábery a videozáznamy týkajúce sa návštevníkov našich obchodov a dátumu, času a miesta navštívenia.

Právny základ spracovania: Spracovanie je nevyhnutné na náš oprávnený záujem, ktorým je ochrana nášho majetku a zabezpečenie bezpečného pracoviska pre našich zamestnancov.

Obdobie uchovávania: Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas 72 hodín, pokiaľ nás právne predpisy alebo nariadenia nezaväzujú pokračovať v spracúvaní dlhšie. Osobné údaje sa potom odstránia.

ANALYSIS OF DATA

Účel spracovania: Vaše osobné údaje budeme analyzovať, aby sme mohli zhromaždiť súhrnné údaje o sledovaní (vrátane analýzy toho, ako návštevníci používajú naše webové lokality, a to sledovaním informácií, ako sú zobrazenia stránok, tok návštevnosti, hľadané výrazy a prekliknutia), aby sme boli neustále schopní ponúkať lepší používateľsky zážitok.

Kategórie osobných údajov: IP adresa, údaje generované používateľom zo súborov cookie (napríklad kliknutia, zobrazené stránky, navštívené stránky, strávený čas, zobrazené produkty a produkty, na ktoré ste klikli, objednávky, priemerná hodnota objednávky), zemepisná poloha (iba krajina), korešpondencia a spätná väzba týkajúca sa našich produktov a služieb, technické údaje (napr. jazyk, IP adresa, typ zariadenia, nastavenia prehliadača, časové pásmo, operačný systém, platforma), informácie o tom, ako ste s nami komunikovali, t. j. ako ste využili naše služby, časy odozvy, chyby stránky, ako ste nás kontaktovali a ako ste z webovej lokality odišli atď.

Právny základ spracovania: Spracovanie je založené na súhlase, ktorý nám poskytnete, keď prijmete naše súbory cookie určené na sledovanie výkonnosti (pozri časť Súbory cookie nižšie). Viac informácií nájdete v časti Súbory cookie.

Obdobie uchovávania: Obdobie uchovávania pre jednotlivé súbory cookie na sledovanie výkonnosti nájdete v našich .

ZACIELENÉ SPRÁVY NA REKLAMNÝCH PLATFORMÁCH TRETÍCH STRÁN

Účel spracovania: Používame reklamné platformy tretích strán, ako sú Facebook, Google, YouTube, Instagram atď., aby sme vám zasielali správy zacielené na vás na základe vášho správania a vzoru prehliadania v konkrétnych časoch a na konkrétnych miestach týchto platforiem, aby sme zvýšili efektívnosť našich reklamných kampaní. Vaše osobné údaje sú poskytované reklamným platformám tretích strán, ktoré sa pokúsia priradiť váš profil do svojej databázy, aby určili optimálny čas a miesto (stránka, ktorú si prehliadate) s cieľom zobraziť vám reklamu spoločnosti Daniel Wellington. Musíme tiež analyzovať potrebné informácie, aby sme pochopili dosah našej reklamy. Ak neakceptujete, že vaše údaje sledujeme na tento účel, reklamy spoločnosti Daniel Wellington sa vám môžu zobrazovať na iných platformách náhodne.

Viac informácií o tom, ako nám naši reklamní partneri pomáhajú dosahovať tento cieľ, sa dozviete na ich webových lokalitách. Príslušné odkazy pritom nájdete v našich nastaveniach súborov cookie (pozri odkaz nižšie v časti Súbory cookie).

Kategórie osobných údajov: IP adresa, údaje generované používateľom zo súborov cookie (napr. kliknutia, zobrazené stránky, navštívené stránky, strávený čas, zobrazené produkty a produkty, na ktoré ste klikli, objednávky, priemerná hodnota objednávky), zemepisná poloha (len krajina).

Právny základ spracovania: Spracovanie je založené na súhlase, ktorý nám poskytnete, keď prijmete naše súbory cookie určené na zacielenie (pozri časť Súbory cookie nižšie).

Obdobie uchovávania: Obdobie uchovávania každého z našich súborov cookie určených na zacielenie nájdete v našich .

Upozorňujeme, že vyššie uvedené obdobia uchovávania sa neuplatňujú v takom rozsahu, v akom je spoločnosť Daniel Wellington povinná uchovávať vaše osobné údaje (čiastočne alebo úplne) podľa platných záväzných právnych predpisov (napr. právnych predpisov o účtovníctve).

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prístup k vašim osobným údajom majú iba ľudia, ktorí potrebujú spracúvať osobné údaje na účely uvedené vyššie. Vaše osobné údaje možno budeme musieť poskytnúť spoločnostiam našej skupiny. Ďalej možno budeme musieť umožniť našim dodávateľom prístup k vašim osobným údajom, keď poskytujú služby v našom mene, najmä na účely poskytovania podpory a údržby IT systémov, služieb úložiska a marketingu. Akýkoľvek prenos údajov mimo EÚ/EHP sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov. Naše medzinárodné prenosy osobných údajov (vrátane prenosov spoločnostiam v našej skupine a dodávateľom mimo EÚ/EHP) vychádzajú zo štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie. Naše štandardné zmluvné doložky nájdete tu.

Vaše osobné údaje poskytujeme aj iným prevádzkovateľom osobných údajov. Takými prevádzkovateľmi môžu byť orgány (polícia, daňový úrad alebo iné orgány), ak sme povinní poskytnúť im tieto údaje podľa právnych predpisov alebo v prípade podozrenia z trestnej činnosti, a dopravné spoločnosti, aby mohli vybaviť a doručiť vašu objednávku. Pri poskytnutí vašich osobných údajov iným prevádzkovateľov budú títo iní prevádzkovatelia zodpovedať za vaše osobné údaje a viac informácií o ich spôsobe spracovania osobných údajov získate priamo u nich.

VAŠE PRÁVA

Na základe platných právnych predpisov máte nárok na tieto práva:

  • Právo prístupu: môžete kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom. Na požiadanie vám poskytneme kópiu vašich osobných údajov v bežne používanej elektronickej forme.

  • Právo na opravu: máte nárok na získanie opravy nesprávnych osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.

  • Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“): za určitých okolností (vrátane spracovania na základe vášho súhlasu) nás môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Upozorňujeme, že toto právo nie je absolútne. Preto pokus o využitie tohto práva nemusí viesť ku konaniu z našej strany.

  • Právo namietať: voči určitým spracovateľským činnostiam, ktoré vykonávame v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ako sú naše spracovanie vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu. Právo namietať sa vzťahuje aj na spracovanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

  • Právo na obmedzenie spracúvania: za určitých okolností môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. Upozorňujeme, že toto právo nie je absolútne. Preto pokus o využitie tohto práva nemusí viesť ku konaniu z našej strany.

  • Právo na prenosnosť údajov: máte nárok na získanie svojich osobných údajov (alebo na to, aby boli vaše osobné údaje poslané inému prevádzkovateľovi údajov) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Napokon tiež máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne vo Švédsku, ktorý sa v súčasnosti označuje Datainspektionen a ktorého názov sa bude meniť na Integritetsskyddsmyndigheten.

SÚBORY COOKIES

V rámci nášho prístupu poskytovania personalizovaných služieb na našej webovej stránke používame súbory cookies na uchovávanie a niekedy sledovanie informácií o vás. Cookie je malý dátový súbor, ktorý do vášho prehliadača pošle webový server a ktorý sa uchováva na vašom pevnom disku, čo umožňuje ľahší prístup pri ďalšej návšteve tej istej stránky. Cookie sa napríklad pošle, keď sa prihlásite na sťahovanie produktov alebo informácií na našej webovej stránke. Ak nechcete, aby súbory cookies uchovávali vaše osobné údaje, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vám vždy oznámil, keď prijme súbor cookie. Takýmto spôsobom sa môžete vždy rozhodnúť, či prijmete súbor cookie, alebo nie. Používanie súborov cookies však môže byť potrebné na poskytnutie určitých prvkov a odmietnutie súborov cookies môže znížiť funkčnosť našej webovej stránky. Váš prehliadač by mal obsahovať podrobné pokyny na vysvetlenie, ako korigovať akceptáciu súborov cookies.

Súbory cookie používané na našej webovej lokalite sme zhrnuli nižšie, aby ste mali prehľad.

Kliknutím na tlačidlo Nastavenia súborov cookie nižšie sa vám zobrazí podrobný zoznam súborov cookie, ktoré používame na našej webovej lokalite. Naša webová lokalita je pravidelne kontrolovaná našim nástrojom na kontrolu súborov cookie, aby sme mali neustále čo najpresnejší zoznam. Súbory cookie triedime do týchto kategórií:

• Nevyhnutne potrebné súbory cookie

• Súbory cookie na sledovanie výkonnosti

• Súbory cookie na zacielenie

• Funkčné súbory cookie

• Súbory cookie pre sociálne médiá

Používanie súborov cookie v každej kategórii (okrem nevyhnutne potrebných súborov cookie) môžete zakázať prostredníctvom našich .

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Vykonávame primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou a pred prístupom neoprávnených osôb. Medzi primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré sme prijali, patrí vykonávanie bezpečných súkromných pripojení, sledovateľnosť, obnova po katastrofe a obmedzenia prístupu. Pravidelne revidujeme našu bezpečnostnú politiku a postupy, aby boli naše systémy bezpečné a chránené.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho spracovania vašich osobných údajov alebo používania súborov cookies alebo ak by ste chceli využiť nejaké svoje práva na základe platných právnych predpisov o ochrane súkromia, napíšte nám na: dataprotection@danielwellington.com.


ZMENY TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak zmeníme spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje alebo ako používame súbory cookies, bezodkladne aktualizujeme túto webovú stránku o ochrane osobných údajov a zverejníme to na tejto webovej stránke.

Posledná aktualizácia 2020-10-05

© 2022 Daniel Wellington AB