ZÁRUKY
Šperky
ZÁRUKY
Šperky
MEDZINÁRODNÁ ZÁRUKA SPOLOČNOSTI DANIEL WELLINGTON

Nasledujúca obmedzená záruka spoločnosti Daniel Wellington („záruka DW“) sa vzťahuje na originálne šperky Daniel Wellington (náramky, náušnice, prstene, náramky) zakúpené v originálnom označenom obale a predávané alebo ponúkané spolu so zárukou na servis v ktorejkoľvek krajine („šperky DW“).

1. NA ČO SA ZÁRUKA DW VZŤAHUJE A AKÉ JE JEJ TRVANIE

Spoločnosť Daniel Wellington zaručuje, že šperky DW sú bez výrobných chýb a chýb materiálu v priebehu dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu (ďalej len „záručná doba“). Záruka DW sa vzťahuje iba na šperky zakúpené na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Daniel Wellington, v predajni Daniel Wellington alebo od autorizovaného predajcu.

Vezmite na vedomie, že práva udelené zárukou DW dopĺňajú práva a riešenia poskytované zákonmi a predpismi na ochranu spotrebiteľov vo vašej príslušnej jurisdikcii. Záruka DW a jej výhody ako také dopĺňajú (a teda nenahrádzajú) práva poskytované príslušným zákonom o ochrane spotrebiteľov.

2. OBMEDZENIA ZÁRUKY DW (NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE)

Záruka DW na šperky DW sa nevzťahuje na:

• chyby a škody spôsobené stratou, krádežou, požiarom, vodou alebo prírodnou katastrofou, • poruchy alebo poškodenie spôsobené nesprávnym použitím, nedbanlivosťou (stopy po nárazoch, deformácie, škrabance, rozdrvenie atď.) alebo nehodami, • poruchy alebo poškodenie spôsobené neoprávnenou opravou alebo úpravou, • estetické zmeny, chyby a poškodenia v dôsledku bežného opotrebovania a starnutia (napr. drobné škrabance, odlupovanie pokovovania atď.).

3. AKO BUDEME POSTUPOVAŤ V PRÍPADE REKLAMÁCIE V RÁMCI ZÁRUKY DW

Pokiaľ počas záručnej doby odošlete reklamáciu v rámci tejto záruky DW, spoločnosť Daniel Wellington podľa vlastného uváženia: (a) opraví šperky DW; alebo (b) vymení šperky DW za rovnaký model (alebo s vaším súhlasom za podobný produkt).

Oprava alebo výmena sa vám nebude v rámci tejto záruky DW účtovať, pokiaľ sa na vašu reklamáciu vzťahuje táto záruka DW. Okrem toho spoločnosť Daniel Wellington uhradí náklady na spiatočnú dopravu a vybavenie záruky DW. Pokiaľ záruku DW nemožno uplatniť, je neplatná alebo bola zamietnutá, spoločnosť Daniel Wellington vás o tom bude informovať a vy sa môžete rozhodnúť, či budete pokračovať opravou alebo výmenou, alebo či si želáte šperk vrátiť. Pokiaľ sa rozhodnete pokračovať, naúčtujeme vám časť ceny alebo celú cenu za akúkoľvek opravu či výmenu, vrátane nákladov na spiatočnú dopravu a manipulačných poplatkov.

4. AKO ZÍSKAŤ NÁŠ SERVIS

Ak chcete získať opravu alebo výmenu svojich šperkov DW v rámci tejto záruky DW, obráťte sa na miestnu zákaznícku podporu spoločnosti Daniel Wellington na nasledujúcej adrese: www.danielwellington.com/contact-us/, prípadne na niektorú z autorizovaných predajní Daniel Wellington alebo predajcu Daniel Wellington. Budú vám môcť poskytnúť informácie týkajúce sa nášho záručného servisu v rámci tejto záruky DW. Aby bolo možné získať opravu alebo výmenu v rámci tejto záruky DW, musí byť okrem toho k vráteným šperkom DW priložený doklad o kúpe (účtenka alebo originálny záručný list/certifikát Daniel Wellington, ktorý bol súčasťou šperkov DW v originálnom obale v čase nákupu, riadne vyplnený, datovaný, opečiatkovaný a podpísaný autorizovanou predajňou alebo predajcom Daniel Wellington). Ak posielate šperky DW na opravu alebo výmenu, musíte zaistiť ich starostlivé zabalenie, aby sa počas prepravy nepoškodili.

5. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

S výnimkou prípadov uvedených v tejto záruke DW a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom nie je spoločnosť Daniel Wellington zodpovedná za žiadne priame, zvláštne, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia záruky či podmienok alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, okrem iného vrátane nemožnosti používania, straty príjmov, straty skutočných alebo predpokladaných ziskov (vrátane ušlého zisku zo zmlúv), strát z podnikania, strát príležitostí, straty dobrého mena. V súlade s platnými zákonmi a predpismi nepresiahne maximálna zodpovednosť spoločnosti Daniel Wellington za porušenie akejkoľvek písomnej alebo predpokladanej záruky vzťahujúcej sa na šperky DW maloobchodnú predajnú hodnotu šperkov DW.

This warranty was last updated 15 December 2021

© 2022 Daniel Wellington AB