ZÁRUKY
Slnečné okuliare
ZÁRUKY
Slnečné okuliare
MEDZINÁRODNÁ ZÁRUKA SPOLOČNOSTI DANIEL WELLINGTON

Nasledujúca obmedzená záruka spoločnosti Daniel Wellington („záruka DW“) sa vzťahuje na slnečné okuliare Daniel Wellington zakúpené v originálnom označenom obale a predávané alebo ponúkané spolu so zárukou na servis v ktorejkoľvek krajine.

1. NA ČO SA ZÁRUKA DW VZŤAHUJE A AKÉ JE JEJ TRVANIE

V rámci tejto záruky DW spoločnosť Daniel Wellington poskytuje v prípade svojich slnečných okuliarov záruku na výrobné chyby a chyby materiálu počas dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od dátumu nákupu (ďalej len „záručná doba“). Záruka DW sa vzťahuje iba na slnečné okuliare zakúpené na vašej miestnej oficiálnej webovej stránke spoločnosti Daniel Wellington, v obchode Daniel Wellington alebo u autorizovaného predajcu. Pokiaľ zistíte výrobnú chybu alebo chybu materiálu v prípade vašich slnečných okuliarov, spoločnosť Daniel Wellington na základe vlastného uváženia a za tu uvedených podmienok zaistí opravu alebo výmenu slnečných okuliarov alebo ich časti. Oprava alebo výmena sa vykoná zadarmo v primeranom čase po tom, čo nám svoje slnečné okuliare vrátite. Záruka DW obsahuje práva oddelené od práv poskytovaných zákonmi na ochranu spotrebiteľov vo vašej príslušnej jurisdikcii vrátane, no bez obmedzenia na práva, ktoré sa týkajú nevyhovujúceho tovaru, obmedzenia trvania predpokladanej záruky a obmedzenia zodpovednosti spoločnosti Daniel Wellington voči vám. Záruka DW a jej výhody ako také dopĺňajú, no nenahrádzajú, práva stanovené platnými zákonmi na ochranu spotrebiteľov.

2. OBMEDZENIA ZÁRUKY DW (NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE)

Záruka DW sa nevzťahuje na:

– bežné opotrebovanie (ako sú okrem iného škrabance alebo jamky na optike a/alebo ráme),

– akékoľvek poškodenie spôsobené nehodou, pokiaľ o tom existuje dôkaz, zneužitím, zanedbaním, nesprávnym použitím alebo skladovaním slnečných okuliarov alebo manipuláciou so slnečnými okuliarmi, ktorá je inak v rozpore s návodom alebo pokynmi priloženými k vašim slnečným okuliarom,

– akékoľvek poškodenia spôsobené použitím chemikálií (ako (bez obmedzenia na uvedené prípravky) lak na vlasy, kolínska voda, alkohol),

– poškodenie spôsobené opravou, servisom alebo zmenou, ktorú vykonal ktokoľvek iný než autorizovaný predajca alebo poskytovateľ služieb spoločnosti Daniel Wellington.

Záruka DW okrem toho stráca platnosť, pokiaľ sériové číslo vyryté na slnečných okuliaroch chýba alebo bolo vymazané, pozmenené, sfalšované, nahradené, znehodnotené alebo je nečitateľné.

3. AKO BUDEME POSTUPOVAŤ V PRÍPADE REKLAMÁCIE V RÁMCI ZÁRUKY DW

Ak počas trvania záruky odošlete reklamáciu prostredníctvom tejto záruky DW, spoločnosť Daniel Wellington podľa svojho uváženia:

(a) opraví slnečné okuliare Daniel Wellington pomocou nových a/alebo použitých dielov, ktoré sú z hľadiska funkčnosti a spoľahlivosti ekvivalentné novým,

(b) vymení slnečné okuliare Daniel Wellington za rovnaký model a veľkosť vytvorený z nových a/alebo použitých dielov, ktoré sú z hľadiska funkčnosti a spoľahlivosti ekvivalentné novým.

V prípade servisu požadovaného v inej krajine, než je krajina nákupu slnečných okuliarov Daniel Wellington, môže spoločnosť Daniel Wellington opraviť alebo vymeniť slnečné okuliare a/alebo ich časti za porovnateľné slnečné okuliare a diely, ktoré spĺňajú miestne normy. Za predpokladu, že sa záruka DW posúdi ako platná v prípade vášho záručného nároku, nebude sa vám účtovať oprava ani výmena podľa tejto záruky DW.

Okrem toho bude spoločnosť Daniel Wellington zodpovedať za náklady na spiatočnú dopravu a manipuláciu. Ak sa záruka DW neposúdi ako platná alebo bude z iného dôvodu zamietnutá, spoločnosť Daniel Wellington vás na to upozorní.

4. AKO ZÍSKAŤ NÁŠ SERVIS

Ak si chcete zaistiť opravu alebo výmenu svojich slnečných okuliarov v rámci záruky DW, kontaktujte miestnu zákaznícku podporu spoločnosti Daniel Wellington na nasledujúcej adrese: www.danielwellington.com/contact-us/, miestny obchod spoločnosti Daniel Wellington alebo autorizovaného predajcu spoločnosti Daniel Wellington. K svojej žiadosti musíte vždy priložiť doklad o kúpe (účtovný doklad alebo originálny záručný list/certifikát spoločnosti Daniel Wellington, ktorý bol k slnečným okuliarom priložený v originálnom balení v čase nákupu, musí byť riadne vyplnený, datovaný, opečiatkovaný a podpísaný oprávneným obchodom spoločnosti Daniel Wellington).

5. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť Daniel Wellington sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za každé následné poškodenie alebo poškodenie vzniknuté pri nehode a v žiadnom prípade rozsah zodpovednosti spoločnosti Daniel Wellington neprekročí maloobchodnú hodnotu slnečných okuliarov v prípade porušenia podmienok akejkoľvek písomne stanovenej alebo predpokladanej záruky týkajúcej sa slnečných okuliarov.

Text ustanovení tejto záruky sa naposledy aktualizoval 28. februára 2022

© 2022 Daniel Wellington AB