ZÁRUKY
Hodinky
ZÁRUKY
Hodinky
MEDZINÁRODNÁ ZÁRUKA SPOLOČNOSTI DANIEL WELLINGTON

Nasledujúca obmedzená záruka spoločnosti Daniel Wellington („záruka DW“) sa vzťahuje na originálne hodinky Daniel Wellington zakúpené v originálnom označenom obale a predávané alebo ponúkané spolu so zárukou na servis v ktorejkoľvek krajine („hodinky DW“).

1. NA ČO SA ZÁRUKA DW VZŤAHUJE A AKÉ JE JEJ TRVANIE

V rámci tejto záruky DW spoločnosť Daniel Wellington poskytuje záruku na svoje hodinky DW na výrobné chyby a chyby materiálov po dobu dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu („záručná doba“). Záruka DW sa vzťahuje iba na hodinky zakúpené na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Daniel Wellington, v predajni Daniel Wellington alebo od autorizovaného predajcu. Spoločnosť Daniel Wellington zaistí bezplatnú opravu alebo výmenu hodiniek DW či dielu v súlade s podmienkami záruky DW. Vezmite na vedomie, že práva udelené zárukou DW dopĺňajú práva a riešenia poskytované zákonmi a predpismi na ochranu spotrebiteľov vo vašej príslušnej jurisdikcii. Záruka DW a jej výhody dopĺňajú (a teda nenahrádzajú) práva poskytované príslušným zákonom o ochrane spotrebiteľov.

2. OBMEDZENIA ZÁRUKY DW (NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE)

Záruka DW sa nevzťahuje na: (a) hodinky inej značky než DW; (b) na batérie, remienky, retiazkové náramky alebo sklo; (c) bežnú údržbu a čistenie; (d) poškodenie akéhokoľvek druhu, pokiaľ existujú dôkazy, že poškodenie bolo spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo nesprávnym zaobchádzaním s ktoroukoľvek časťou hodiniek, manipuláciou, ktorá nie je v súlade s pokynmi dodanými s vašimi hodinkami DW, zanedbaním starostlivosti alebo nesprávnou údržbou, neoprávnenou manipuláciou, nesprávnym používaním, opotrebovaním alebo akýmkoľvek iným faktorom, okrem výrobnej chyby či chyby materiálov hodiniek DW; (e) na preniknutie vody spôsobené používaním v rozpore s označením ATM (Atmospheres) hodiniek DW; (f) na škody vzniknuté v dôsledku opravy, servisu alebo úpravy vykonanej kýmkoľvek iným než autorizovaným predajcom či poskytovateľom servisných služieb Daniel Wellington. Okrem toho záruka DW stráca platnosť, pokiaľ sériové číslo vyryté na puzdre hodiniek chýba alebo bolo vymazané, pozmenené, sfalšované, nahradené či znehodnotené, prípadne je nečitateľné.

3. AKO BUDEME POSTUPOVAŤ V PRÍPADE REKLAMÁCIE V RÁMCI ZÁRUKY DW

Pokiaľ počas záručnej doby odošlete reklamáciu v rámci tejto záruky DW, spoločnosť Daniel Wellington podľa vlastného uváženia: (a) opraví hodinky DW pomocou nových a/alebo skôr použitých dielov, ktoré sú z hľadiska výkonu a spoľahlivosti porovnateľné s novými; alebo (b) vymení hodinky DW za rovnaký model (alebo s vaším súhlasom za produkt s podobnými funkciami) vytvorený z nových a/alebo predtým používaných dielov, ktorý je z hľadiska výkonu a spoľahlivosti porovnateľný s novým produktom. V prípade reklamácie podanej v inej krajine, než je krajina, v ktorej boli hodinky DW zakúpené, môže spoločnosť Daniel Wellington hodinky DW a/alebo diely opraviť alebo vymeniť za porovnateľné hodinky DW a/alebo diely, ktoré spĺňajú miestne normy. Oprava alebo výmena vám nebude v rámci tejto záruky DW účtovaná, pokiaľ je vaša reklamácia v rozsahu tejto záruky DW. Okrem toho spoločnosť Daniel Wellington uhradí náklady na spiatočnú dopravu a vybavenie záruky DW. Pokiaľ záruku DW nemožno uplatniť, je neplatná alebo bola zamietnutá, spoločnosť Daniel Wellington vás o tom bude informovať a vy sa môžete rozhodnúť, či budete pokračovať opravou alebo výmenou, alebo si prajete hodinky vrátiť. Pokiaľ sa rozhodnete pokračovať, bude vám naúčtovaná časť ceny alebo celá cena za akúkoľvek opravu či výmenu, vrátane nákladov na spiatočnú dopravu a manipulačných poplatkov.

4. AKO ZÍSKAŤ NÁŠ SERVIS

Ak chcete získať opravu alebo výmenu svojich hodiniek DW v rámci tejto záruky DW, obráťte sa na miestnu zákaznícku podporu spoločnosti Daniel Wellington na nasledujúcej adrese: www.danielwellington.com/contact-us/, prípadne na niektorú z autorizovaných predajní Daniel Wellington alebo predajcu Daniel Wellington. Budú vám môcť poskytnúť informácie týkajúce sa nášho záručného servisu v rámci tejto záruky DW. Aby bolo možné získať opravu alebo výmenu v rámci tejto záruky DW, musí byť okrem toho k vráteným hodinkám DW priložený doklad o kúpe (účtenka alebo originálny záručný list/certifikát Daniel Wellington, ktorý bol súčasťou hodiniek DW v originálnom obale v čase nákupu, riadne vyplnený, datovaný, opečiatkovaný a podpísaný autorizovanou predajňou alebo predajcom Daniel Wellington). Ak posielate hodinky DW na opravu alebo výmenu, musíte zaistiť ich starostlivé zabalenie, aby sa počas prepravy nepoškodili.

5. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

S výnimkou prípadov uvedených v tejto záruke DW a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom nie je spoločnosť Daniel Wellington zodpovedná za žiadne priame, zvláštne, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia záruky či podmienok alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, okrem iného vrátane nemožnosti používania, straty príjmov, straty skutočných alebo predpokladaných ziskov (vrátane ušlého zisku zo zmlúv), strát z podnikania, strát príležitostí, straty dobrého mena. V súlade s platnými zákonmi a predpismi nepresiahne maximálna zodpovednosť spoločnosti Daniel Wellington za porušenie akejkoľvek písomnej alebo predpokladanej záruky vzťahujúcej sa na hodinky DW maloobchodnú predajnú hodnotu hodiniek DW.

This warranty was last updated 24 Juni 2020

© 2022 Daniel Wellington AB