การรับประกัน
Smartwatch Case
การรับประกัน
Smartwatch Case
การรับประกันสินค้าระหว่างประเทศของ DANIEL WELLINGTON

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดของ Daniel Wellington ต่อไปนี้ ("การรับประกันของ DW") มีผลบังคับใช้กับตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของแท้ของ Daniel Wellington ที่ซื้อในบรรจุภัณฑ์ของแท้ที่มีป้ายกำกับ และจำหน่ายหรือยื่นสิทธิขอรับบริการประกันไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตาม ("ตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ DW")

1. การรับประกันของ DW ครอบคลุมอะไรบ้างและครอบคลุมระยะเวลาใด

Daniel Wellington จะรับประกันว่าตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW นี้ปราศจากข้อบกพร่องในการผลิตและจากวัตถุดิบเป็นระยะเวลายี่สิบสี่ (24) เดือน นับจากวันที่ที่ซื้อสินค้าของแท้ในรูปแบบของสินค้าขายปลีก (“ระยะเวลาการรับประกัน”) การรับประกันของ DW มีผลบังคับใช้กับตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ที่ซื้อจากเว็บไซต์ของ Daniel Wellington อย่างเป็นทางการ จากร้าน Daniel Wellington หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

โปรดทราบว่าสิทธิที่ได้รับจากการรับประกันของ DW เป็นสิทธิและการเยียวยาที่ได้รับเพิ่มเติมจากกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ ด้วยเหตุนี้เองการรับประกันของ DW และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจึงเป็นสิทธิเพิ่มเติมจากกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่การแทนที่สิทธินั้น

โปรดทราบด้วยว่าการรับประกัน DW ครอบคลุมเฉพาะตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW เท่านั้น การรับประกัน DW ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์สมาร์ทวอทช์ที่คุณอาจเลือกใช้ร่วมกับตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW อย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายบนอุปกรณ์สมาร์ทวอทช์ของคุณ สำหรับการเรียกร้องสิทธิที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สมาร์ทวอทช์ของคุณ โปรดอ้างอิงถึงผู้ผลิตอุปกรณ์

2. ข้อจำกัดของประกันของ DW (ประเด็นที่ไม่ครอบคลุม)

การรับประกันของ DW สำหรับตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW ไม่ครอบคลุมเรื่อง:

• ข้อบกพร่องและความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย การโจรกรรม อัคคีภัย อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติ • ความล้มเหลวหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ความประมาท (การกระแทก รอยบุบ รอยขีดข่วน การกระแทก สายนาฬิกาขาด ฯลฯ) หรืออุบัติเหตุ • สกรูหายหรือหัก • ความล้มเหลวหรือความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมหรือดัดแปลงที่ไม่สมควร • การเปลี่ยนแปลงด้านความสวยงาม ข้อบกพร่อง และความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอตามปกติและการเสื่อมสภาพตามปกติ (เช่น รอยขีดข่วนเล็กน้อย การลอกของผิวชุบ ฯลฯ) หรือเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม (เช่น การเปลี่ยนสีจากการสัมผัสสารบางอย่างมากเกินไป เช่น คลอรีน) • ความเสียหายใดๆ บนอุปกรณ์สมาร์ทวอทช์ที่ใช้ร่วมกับตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW

3. เราจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิประกันตามประกันของ DW

หากคุณเรียกร้องสิทธิในช่วงที่การรับประกันยังครอบคลุมอยู่ภายใต้การรับประกันของ DW นี้ ทาง Daniel Wellington จะดำเนินการตามดุลพินิจดังนี้: (a) ซ่อมตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW หรือ (b) ทดแทนตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW ด้วยรุ่นเดียวกัน (หรือสินค้าที่คล้ายคลึงกัน หากคุณยินยอม)

คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการซ่อมแซมหรือการจัดสรรสินค้าทดแทนตามการรับประกันของ DW หากการขอรับบริการอยู่ในขอบเขตของการรับประกัน DW ฉบับนี้ นอกจากนั้นแล้ว Daniel Wellington จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนและในการดูแลจัดการการรับประกันของ DW ด้วย อย่างไรก็ตามหากการรับประกันของ DW ไม่มีผลบังคับใช้ เป็นโมฆะหรือถูกปฏิเสธ ทาง Daniel Wellington จะแจ้งให้คุณทราบก่อน จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจเลือกว่าจะให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือจัดสรรสินค้าทดแทนต่อไปหรือไม่ หรือต้องการรับนาฬิกาคืน หากคุณตัดสินใจให้ดำเนินการต่อ คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดสำหรับการซ่อมแซมหรือการจัดสรรสินค้าทดแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนและการจัดการด้วย

4. ขอรับบริการซ่อมแซมสินค้าจากเราได้อย่างไร

เพื่อขอรับบริการซ่อมแซมหรือรับตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW ทดแทนภายใต้การรับประกันของ DW นี้ กรณีติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Daniel Wellington ในละแวกของคุณโดยใช้ที่อยู่ต่อไปนี้: www.danielwellington.com/contact-us/, ร้านที่ได้รับอนุญาตของ Daniel Wellington หรือผู้ค้าปลีกของ Daniel Wellington จากนั้นบุคคลที่รับผิดชอบจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่จะได้รับภายใต้การรับประกันของ DW นี้ให้คุณทราบ นอกจากนั้นเพื่อให้คุณสามารถรับบริการซ่อมแซมหรือรับสินค้าทดแทนภายใต้การรับประกันของ DW นี้ คุณต้องแนบหลักฐานการซื้อมากับตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW ที่ส่งคืนมาด้วย (ซึ่งได้แก่ ใบเสร็จรับเงินหรือบัตรประกัน/ใบรับรองฉบับจริงของ Daniel Wellington ที่แนบมากับตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW ในบรรจุภัณฑ์ของแท้เมื่อทำการซื้อ โดยต้องกรอกข้อมูล ลงวันที่ ประทับตรา และลงลายเซ็นจากร้านที่ได้รับอนุญาตหรือผู้จำหน่ายปลีกของ Daniel Wellington เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) เมื่อส่งตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW ของคุณเพื่อขอรับบริการซ่อมแซมหรือรับสินค้าทดแทน คุณต้องตรวจสอบให้ดีว่าได้ลงบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

5. ข้อจำกัดในการรับผิด

เว้นเสียว่าจะเสนอให้ไว้ในการรับประกันของ DW ฉบับนี้และตามความสามารถสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ทาง DANIEL WELLINGTON ไม่ขอรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยบังเอิญ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องจากการละเมิดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆ รวมทั้ง(แต่ไม่จำกัดเพียง)การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะได้รับ (รวมทั้งการสูญเสียกำไรจากสัญญา) การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส และการสูญเสียชื่อเสียง ความรับผิดในระดับสูงสุดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ Daniel Wellington จะเป็นผู้ดูแล สำหรับการละเมิดการรับประกันโดยปริยายหรืออย่างเป็นรายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW จะมีมูลค่าไม่เกินราคาซื้อปลีกของตัวเรือนสำหรับสมาร์ทวอทช์ของ DW นั้นๆ

This warranty was last updated 15 December 2021

© 2022 Daniel Wellington AB