การรับประกัน
แว่นกันแดด
การรับประกัน
แว่นกันแดด
การร ับประกันส ินค ้าระหว่างประเทศของ DANIEL WELLINGTON (แว่นตากันแดด)

การรับประกันภายใต ้เง ื ่อนไขท ี่จำกัดของ Daniel Wellington (“การรับประกันของ DW”) ม ีผลบังคับใช กับแว่นตากันแดดของ Daniel Wellington ท ี่ม ีการซ ื ้อขายในบรรจุภัณฑ์ของแท ้ท ี่ม ีป ้ายกำกับและจ หน่ายหร ือม ีการย ื ่นขอบร ิการการรับประกัน ในประเทศใดก ็ตามดังต่อไปน ี ้

1. การรับประกันของ DW ครอบคล ุมอะไรบ ้างและครอบคล ุมระยะเวลาใด

ตามการรับประกันของ DW น ี ้ Daniel Wellington จะรับประกันค ุณภาพของแว่นตากันแดดในด ้านข ้อบกพร่องในการผล ิตและ วัตถุด ิบเป ็นระยะเวลาย ี่ส ิบส ี่ (24) เด ือนนับจากวันท ี่ซ ื ้อส ินค ้าไป (“ระยะเวลาการรับประกัน”) การรับประกันของ DW ม ีผล บังคับใช ้กับแว่นตากันแดดท ี่ซ ื ้อจากเว ็ปไซต์หลักของ Daniel Wellington ของประเทศนั ้นๆ หร ือจากร ้าน Daniel Wellington หร ือจากตัวแทนจำหน่ายท ี่ได ้รับอนุญาตเท่านั ้น หากค ุณส ังเกตเห ็นข ้อบกพร่องในการผล ิตหร ือวัสด ุของแว่นตากันแดดของค ุณ ทาง Daniel Wellington ขอเสนอบร ิการ ซ่อมแซมหร ือมอบแว่นตากันแดดช ิ ้นใหม่หร ือส่วนใดส่วนหน ึ ่งให ้แทน ทั ้งน ี ้จะเป ็นไปตามด ุลพ ิน ิจและข ้อกำหนดท ี่จะ ประกาศให ้ทราบต่อไปน ี ้ การซ่อมแซมหร ือการมอบส ินค ้าช ิ ้นใหม่ให ้แทนจะไม่ม ีค่าใช ้จ่ายใดๆ หากอย ู่ในกรอบระยะเวลาท ี่ เหมาะสม หลังจากท ี่ค ุณได ้ส่งแว่นตากันแดดของค ุณให ้กับเรา การรับประกันของ DW เป ็นการมอบส ิทธ ิท ี่แตกต่างไปจากส ิทธ ิท ี่ค ุณได ้รับจากกฎหมายค ุ้มครองส ิทธ ิผ ู้บร ิโภคในขอบเขต อำนาจท ี่เก ี่ยวข ้อง ซ ึ ่งรวมถ ึง(แต่ไม่จำกัดเพ ียง)ส ิทธ ิท ี่เก ี่ยวข ้องกับส ินค ้าท ี่ไม่เป ็นไปตามข ้อกำหนด ข ้อจำกัดเก ี่ยวกับ ระยะเวลาท ี่ครอบคลุมขอ คำรับประกันโดยนัย และข ้อจำกัดในแง่ของความรับผ ิดของ Daniel Wellington ท ี่ม ีต่อค ุณ ด ้วย เหตุน ี ้เองการรับประกันของ DW และส ิทธ ิประโยชน์ท ี่ได ้รับจ ึงเป ็นส ิทธ ิเพ ิ ่มเต ิมจากกฎหมายค ุ้มครองส ิทธ ิผ ู้บร ิโภคท ี่ เก ี่ยวข ้อง และไม่ใช่การแทนท ี่ส ิทธ ิ

2. ข ้อจำกัดของประกันของ DW (ประเด็นท ี ่ไม่ครอบคล ุม)

ประกันของ DW จะไม่ครอบคลุม: - สภาพท ี่ช ำรุดและได ้รับความเส ียหายตามกาลเวลา (เช่น รอยข ีดข่วนหร ือหลุมบนเลนส ์และ/หร ือท ี่กรอบแว่น เป ็นต ้น) - ความเส ียหายใดๆ ก ็ตามท ี่เก ิดจากอุบัต ิเหตุ การใช ้ในทางท ี่ผ ิด ความละเลย การใช ้งานหร ือการเก ็บรักษาแว่นกันแดด อย่างไม่เหมาะสม หร ือการใช ้งานท ี่ไม่สอดคล ้องกับคำอธ ิบายหร ือคำแนะนำในการใช ้งานท ี่แนบมาให ้กับแว่นตา และม ี หลักฐานพ ิส ูจน์ - ความเส ียหายท ี่เก ิดจากการใช ้สารเคม ี (เช่น สเปรย์ฉ ีดผม โคโลญจ์ แอลกอฮอล์ เป ็นต ้น) - ความเส ียหายท ี่ส ืบเน ื ่องมาจากการซ่อมแซม การให ้บร ิการ หร ือการปรับแต่งโดยบุคคลอ ื ่น ท ี่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายท ี่ได ้ รับอนุญาตหร ือผ ู้ให ้บร ิการของ Daniel Wellington นอกจากนั ้นการรับประกันของ DW จะเป ็นโมฆะหากหมายเลขซ ีเร ียลท ี่จาร ึกลงบนแว่นตากันแดดส ูญหาย ถ ูกลบออก ถ ูก เปล ี่ยนแปลง ปลอมแปลง แทนท ี่ เปล ี่ยนโฉม หร ือทำให ้อ่านไม่ออก

3. เราจะดำ เน ินการอย่างไรในกรณ ีท ี ่ม ีการเร ียกร ้องส ิทธ ิประกันตามประกันของ DW

หากค ุณเร ียกร ้องส ิทธ ิของค ุณในระหว่างระยะเวลาการรับประกันผ่าน "การรับประกันของ DW" น ี ้ ทาง Daniel Wellington จะดำ เน ินการตามด ุลพ ิน ิจดังน ี ้: (a) ซ่อมแว่นตากันแดดของ Daniel Wellington โดยจะใช ้ส่วนประกอบช ิ ้นใหม่และ/หร ือท ี่เคยใช ้มาแล ้ว แต่ม ีประส ิทธ ิภาพ และความน่าเช ื ่อถ ือเหม ือนใหม่ (b) ทดแทนแว่นตากันแดดของ Daniel Wellington ด ้วยรุ่นและขนาดเด ียวกัน ซ ึ ่งจะประกอบข ึ ้นจากส่วนประกอบช ิ ้นใหม่ และ/หร ือท ี่เคยใช ้มาแล ้วแต่ม ีประส ิทธ ิภาพและความน่าเช ื ่อถ ือเหม ือนใหม่ ส ำหรับการขอรับบร ิการในประเทศท ี่ไม่ใช่ประเทศท ี่ได ้ทำการซ ื ้อแว่นตากันแดดของ Daniel Wellington ไป ทาง Daniel Wellington ม ีส ิทธ ิซ่อมแซมหร ือทดแทนแว่นตาและ/หร ือส่วนใดส่วนหน ึ ่งด ้วยแว่นต กันแดดและส่วนท ี่ม ีค ุณภาพเท ียบเท่า ซ ึ ่งจะสอดคล ้องกับมาตรฐานของประเทศนั ้นๆ สมมต ิว่าการรับประกันของ DW ตัดส ินว่าการเร ียกร ้องส ิทธ ิประกันของค ุณนั ้นถ ูกต ้อง ค ุณไม่จำ เป ็นต ้องเส ียค่าใช ้จ่า ใดๆ ส ำหรับการซ่อมแซมหร ือการมอบส ินค ้าให ้แทนตามหลักการรับประกันของ DW ฉบับน ี ้ นอกจากนั ้นแล ้ว Daniel Wellington จะรับผ ิดชอบค่าใช ้จ่ายในการส่งส ินค ้าค ืนและการจัดการด ้วยเช่นกัน หากการรับประกันของ DW ไม่ออกผลหร ือเป ็นโมฆะ ทาง Daniel Wellington จะแจ ้งให ้ค ุณทราบ

4. ขอร ับบร ิการซ่อมแซมส ินค ้าจากเราได ้อย่างไร

เพ ื ่อขอรับบร ิการซ่อมแซมหร ือรับแว่นตากันแดดช ิ ้นใหม่ทดแทนภายใต ้การรับประกันของ DW น ี ้ กรุณาต ิดต่อฝ ่ายบร ิการ ล ูกค ้าของ Daniel Wellington ในละแวกของค ุณท ี่ www.danielwellington.com/contact-us/, ท ี่ร ้าน Daniel Wellington ในละแวก หร ือ ตัวแทนจำหน่าย Daniel Wellington ท ี่ได ้รับอนุญาต ค ุณต ้องย ื ่นคำร ้องพร ้อมหลักฐานการซ ื ้อเสมอ (ซ ึ ่งได ้แก่ ใบเสร ็จรับ เง ินหร ือบัตรประกัน/ใบรับรองฉบับจร ิงของ Daniel Wellington ท ี่แนบมากับแว่นตากันแดดในบรรจุภัณฑ์ของแท ้ท ี่ได ้รับมา เม ื ่อทำการซ ื ้อ ทั ้งยังได ้รับการกรอกข ้อม ูล ลงวันท ี่ ประทับตรา และลงลายเซ ็นจากร ้านหร ือผ ู้จำหน่ายปล ีกท ี่ได ้รับอนุญาต ของ Daniel Wellington เร ียบร ้อยแล ้ว) เม ื ่อส่งแว่นตากันแดดของค ุณเพ ื ่อขอรับบร ิการซ่อมแซมหร ือรับส ินค ้าทดแทน ค ุณต ้องตรวจสอบให ้ด ีว่าได ้ลงบรรจุภัณฑ์อย่าง ระมัดระวัง เพ ื ่อหล ีกเล ี่ยงความเส ียหายท ี่อาจเก ิดข ึ ้นระหว่างการขนส่ง

5. ข ้อจำกัดในการร ับผ ิด

ในกรณ ีของการละเม ิดคำรับประกันอย่างเป ็นรายลักษณ์อักษรหร ือคำรับประกันโดยนัยท ี่เก ี่ยวกับแว่นต กันแดด ทาง Daniel Wellington ขอปฏ ิเสธการรับผ ิดต่อความเส ียหายส ืบเน ื ่องหร ือความเส ียหายโดยบังเอ ิญ และไม่ว่าจะในกรณ ีใดก ็ตามการรับ ผ ิดของ Daniel Wellington จะม ีค่าไม่เก ินค่าของแว่นตากันแดดในราคาขายปล ีก

This warranty was last updated 28 February 2022