การรับประกัน
นาฬิกา
การรับประกัน
นาฬิกา
การรับประกันสินค้าระหว่างประเทศของ DANIEL WELLINGTON

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดของ Daniel Wellington ต่อไปนี้ ("การรับประกันของ DW") มีผลบังคับใช้กับนาฬิกาของแท้ของ Daniel Wellington ที่ซื้อในบรรจุภัณฑ์ของแท้ที่มีป้ายกำกับ และจำหน่ายหรือยื่นสิทธิขอรับบริการประกันไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตาม ("นาฬิกา DW")

1. การรับประกันของ DW ครอบคลุมอะไรบ้างและครอบคลุมระยะเวลาใด

ตามการรับประกันของ DW ฉบับนี้ ทาง Daniel Wellington จะรับประกันคุณภาพของนาฬิกา DW หากมีข้อบกพร่องในการผลิตและที่ตัววัตถุดิบเป็นระยะเวลายี่สิบสี่ (24) เดือน นับจากวันที่ที่ซื้อสินค้าของแท้ในรูปแบบของสินค้าขายปลีก (“ระยะเวลาการรับประกัน”) การรับประกันของ DW มีผลบังคับใช้กับนาฬิกาที่ซื้อจากเว็บไซต์ของ Daniel Wellington อย่างเป็นทางการ จากร้าน Daniel Wellington หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น Daniel Wellington จะเสนอบริการซ่อมแซมหรือมอบนาฬิกา DW ทดแทนเรือนของคุณทั้งเรือนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งให้ โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการรับประกันของ DW โปรดทราบว่าสิทธิที่ได้รับจากการรับประกันของ DW เป็นสิทธิและการเยียวยาที่ได้รับเพิ่มเติมจากกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ ด้วยเหตุนี้เองการรับประกันของ DW และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจึงเป็นสิทธิเพิ่มเติมจากกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่การแทนที่สิทธินั้น

2. ข้อจำกัดของประกันของ DW (ประเด็นที่ไม่ครอบคลุม)

การรับประกันของ DW ไม่ครอบคลุมเรื่อง: (a) นาฬิกาที่ไม่ใช่ของ DW (b) แบตเตอรี่ สายนาฬิกา กำไลข้อมือเชื่อมต่อ หรือกระจกหน้าปัด (c) การบํารุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและการทำความสะอาด (d) ความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานนาฬิกาส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างไม่เหมาะสม การใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับคำอธิบายหรือคำแนะนำในการใช้งานที่แนบมาให้กับนาฬิกา DW ของคุณ การไม่เก็บรักษาหรือการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม การขัดขวางการทำงาน การใช้งานในทางที่ผิด สภาพสึกหรอ หรือปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวกับข้อบกพร่องในการผลิตหรือวัตถุดิบของนาฬิกา DW หากมีหลักฐานพิสูจน์ (e) น้ำเข้าตัวเรือน ซึ่งเกิดจากการใช้งานที่ขัดแย้งกับความสามารถในการกันน้ำของนาฬิกา DW (f) ความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการซ่อมแซม การให้บริการ หรือการปรับแต่งโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ให้บริการของ Daniel Wellington นอกจากนั้นการรับประกันของ DW จะเป็นโมฆะหากหมายเลขซีเรียลที่จารึกลงบนเรือนนาฬิกาหายไปหรือถูกลบออก ถูกเปลี่ยนแปลง ปลอมแปลง แทนที่ เปลี่ยนโฉม หรือทำให้อ่านไม่ออก

3. เราจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิประกันตามประกันของ DW

หากคุณเรียกร้องสิทธิในช่วงที่การรับประกันยังครอบคลุมอยู่ภายใต้การรับประกันของ DW นี้ ทาง Daniel Wellington จะดำเนินการตามดุลพินิจดังนี้: (a) ซ่อมนาฬิกา DW ให้ โดยจะใช้ส่วนประกอบชิ้นใหม่และ/หรือที่เคยใช้มาแล้วแต่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือเหมือนใหม่ หรือ (b) ทดแทนนาฬิกา DW ด้วยรุ่นเดียวกัน (หรือสินค้าอีกชิ้นที่มีฟังก์ชั่นคล้ายกัน หากคุณยินยอม) ซึ่งจะประกอบขึ้นจากส่วนประกอบชิ้นใหม่และ/หรือที่เคยใช้มาแล้ว แต่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือเหมือนใหม่ สำหรับการขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ได้ทำการซื้อนาฬิกา DW ไป ทาง Daniel Wellington มีสิทธิซ่อมแซมหรือทดแทนนาฬิกา DW ทั้งเรือนและ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยนาฬิกา DW และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพเทียบเท่าและสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศนั้นๆ คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการซ่อมแซมหรือการจัดสรรสินค้าทดแทนตามการรับประกันของ DW หากการขอรับบริการอยู่ในขอบเขตของการรับประกัน DW ฉบับนี้ นอกจากนั้นแล้ว Daniel Wellington จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนและในการดูแลจัดการการรับประกันของ DW ด้วย อย่างไรก็ตามหากการรับประกันของ DW ไม่มีผลบังคับใช้ เป็นโมฆะหรือถูกปฏิเสธ ทาง Daniel Wellington จะแจ้งให้คุณทราบก่อน จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจเลือกว่าจะให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือจัดสรรสินค้าทดแทนต่อไปหรือไม่ หรือต้องการรับนาฬิกาคืน หากคุณตัดสินใจให้ดำเนินการต่อ คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดสำหรับการซ่อมแซมหรือการจัดสรรสินค้าทดแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนและการจัดการด้วย

4. ขอรับบริการซ่อมแซมสินค้าจากเราได้อย่างไร

เพื่อขอรับบริการซ่อมแซมหรือรับนาฬิกา DW ทดแทนภายใต้การรับประกันของ DW นี้ กรณีติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Daniel Wellington ในละแวกของคุณโดยใช้ที่อยู่ต่อไปนี้: www.danielwellington.com/contact-us/, ร้านที่ได้รับอนุญาตของ Daniel Wellington หรือผู้ค้าปลีกของ Daniel Wellington จากนั้นบุคคลที่รับผิดชอบจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่จะได้รับภายใต้การรับประกันของ DW นี้ให้คุณทราบ นอกจากนั้นเพื่อให้คุณสามารถรับบริการซ่อมแซมหรือรับสินค้าทดแทนภายใต้การรับประกันของ DW นี้ คุณต้องแนบหลักฐานการซื้อมากับนาฬิกา DW ที่ส่งคืนมาด้วย (ซึ่งได้แก่ ใบเสร็จรับเงินหรือบัตรประกัน/ใบรับรองฉบับจริงของ Daniel Wellington ที่แนบมากับนาฬิกา DW ในบรรจุภัณฑ์ของแท้เมื่อทำการซื้อ โดยต้องกรอกข้อมูล ลงวันที่ ประทับตรา และลงลายเซ็นจากร้านที่ได้รับอนุญาตหรือผู้จำหน่ายปลีกของ Daniel Wellington เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) เมื่อส่งนาฬิกา DW ของคุณเพื่อขอรับบริการซ่อมแซมหรือรับสินค้าทดแทน คุณต้องตรวจสอบให้ดีว่าได้ลงบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

5. ข้อจำกัดในการรับผิด

เว้นเสียว่าจะเสนอให้ไว้ในการรับประกันของ DW ฉบับนี้และตามความสามารถสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ทาง DANIEL WELLINGTON ไม่ขอรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยบังเอิญ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องจากการละเมิดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆ รวมทั้ง(แต่ไม่จำกัดเพียง)การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะได้รับ (รวมทั้งการสูญเสียกำไรจากสัญญา) การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส และการสูญเสียชื่อเสียง ความรับผิดในระดับสูงสุดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ Daniel Wellington จะเป็นผู้ดูแล สำหรับการละเมิดการรับประกันโดยปริยายหรืออย่างเป็นรายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับนาฬิกา DW จะมีมูลค่าไม่เกินราคาซื้อปลีกของนาฬิกา DW เรือนนั้นๆ

This warranty was last updated 24 June 2020

© 2022 Daniel Wellington AB